Strona główna Nowości Nowości Wnioski o przyznanie pomocy z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" do aktualizacji!

Wnioski o przyznanie pomocy z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" do aktualizacji!

616
0

21 sierpnia 2014 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. W najbliższych dniach rozporządzenie zostanie opublikowane i wejdzie w życie w terminie 7 dni od dnia jego ogłoszenia.

Z rozporządzenia tego wynika, że osoby, które złożyły wnioski o przyznanie pomocy z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 2007 – 2013 w naborach przeprowadzonych w latach 2011, 2012, 2013 i na dzień 23 lipca 2014 r. znajdowały się w puli przekraczającej limit dostępnych środków, czyli w części białej list rankingowych, i co do których Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dzień wejścia w życie ww. rozporządzenia nie zakończyła rozpatrywania ich wniosków, będą musiały złożyć aktualizację danych zawartych w tych wnioskach o przyznanie pomocy, jeżeli chcą w dalszym ciągu ubiegać się o wsparcie na „Modernizację gospodarstw rolnych”. 

Aktualizacja nie będzie dotyczyć wniosków, które na dzień wejścia w życie ww. rozporządzenia zostały odrzucone tj. sytuacji, w których Wnioskodawcom zostało dostarczone pismo o odmowie przyznania im pomocy P-9/135. Żadnych aktualizacji wniosków nie muszą dokonywać również osoby, które na dzień 23 lipca znajdowały się w limicie dostępnych środków, czyli ich nazwiska są w zielonej części listy.

Aktualizacji danych trzeba będzie dokonać na formularzu aktualizacyjnym, którego wzór oraz instrukcja wypełniania zostaną opublikowane na stronie internetowej Agencji wraz z ogłoszeniem o konieczności aktualizacji. Na dokonanie aktualizacji Wnioskodawcy będą mieć 60 dni od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia. Termin i tryb dokonania aktualizacji zostanie wskazany szczegółowo w ogłoszeniu Prezesa o konieczności aktualizacji.

Aktualizacja swoim zakresem obejmować będzie w szczególności kryteria, które będą mieć znaczenie dla ilości uzyskanych punktów, przy czym należy mieć na uwadze, że oprócz dotychczasowych kryteriów związanych z wielkością ekonomiczną gospodarstwa, wpływem realizowanej operacji na wzrost wartości dodanej brutto w gospodarstwie oraz wspólnym ubieganiem się o przyznanie pomocy, które nie ulegają zmianie, zostały wprowadzone dodatkowe kryteria, które będą preferowały projekty:
przyczyniające się do poprawy stanu środowiska naturalnego,
zawierające inwestycje związane z utrzymaniem lub zwiększeniem trwałych użytków zielonych,
realizowane w gospodarstwach, w których głównym kierunkiem produkcji jest produkcja trzody chlewnej.

Punkty za kryterium środowiskowe przyznawane będą w zależności od udziału wnioskowanej kwoty pomocy na poprawę ochrony środowiska naturalnego w całości wnioskowanej kwoty pomocy – w przypadku operacji, której realizacja ma na celu poprawę warunków ochrony środowiska naturalnego (do wnioskowanej kwoty pomocy na poprawę ochrony środowiska naturalnego nie wlicza się wnioskowanej kwoty pomocy np. na zakup ciągnika rolniczego). Wykaz kosztów kwalifikowalnych mających wpływ na ochronę środowiska określają wytyczne dostępne na stronie internetowej Agencji.

Punkty za kryterium związane z utrzymaniem lub zwiększeniem trwałych użytków zielonych przyznawane będą w przypadku gdy w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji będą zawarte koszty kwalifikowane związane z ogółem zabiegów stosowanych w gospodarstwie na trwałych użytkach zielonych w rozumieniu art. 2 lit. c rozporządzenia nr 1120/2009 i operacja będzie realizowana w gospodarstwie, w którym trwałe użytki zielone stanowią co najmniej 30% użytków rolnych i nie mniej niż 5 ha. Punkty przyznawane będą w zależności od tego, czy realizacja operacji przyczyni się do utrzymania czy też zwiększenia powierzchni trwałych użytków zielonych w gospodarstwie.

Powierzchnia trwałych użytków zielonych w gospodarstwie określana będzie na podstawie powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanej w 2014 r. we wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej. Wykaz kosztów kwalifikowalnych związanych z ogółem zabiegów stosowanych w gospodarstwie na trwałych użytkach zielonych określają wytyczne dostępne na stronie internetowej Agencji.

Punkty za kryterium związane ze średnioroczną liczbą sztuk trzody chlewnej przyznawane będą w zależności od wielkości stada obliczonego za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., na podstawie zdarzeń zgłoszonych do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych do dnia 31 lipca 2014r., w przypadku gdy głównym kierunkiem produkcji ustalonym w drodze aktualizacji będzie trzoda chlewna.

Po upłynięciu terminu na aktualizację, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poda na stronie internetowej informację o kolejności przysługiwania pomocy w postaci jednej krajowej listy rankingowej.

Poprzedni artykułRolnicy z Pyrzyc znowu protestują! ANR chce sprzedaż ziemię duńskiej spółce!
Następny artykułZmiana do listy produktów objętych embargiem przez Rosję
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj