Strona główna Aktualności W 17 dzień protestu Edward Kosmal otrzymuje wezwanie do przeprosin i nakaz...

W 17 dzień protestu Edward Kosmal otrzymuje wezwanie do przeprosin i nakaz zaniechania protestu

597
0

Przewodniczący MKP RWZ otrzymał pismo, w którym ANR wzywa do oficjalnych przeprosin i zaniechania protestu. Pan Edward Kosmal otrzymał na to 7 dni. W przeciwnym razie Agencja ma zamiar go pozwać. W rozwinięciu publikujemy treść otrzymanego pisma.

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

ODDZIAŁ TERENOWY w SZCZECINIE

Szczecin, dnia 19 grudnia 2012 r.

Edward Kosmal


Dotyczy: wywiadu udzielonego w dniu 11 grudnia 2012 r. w ramach audycji „Rozmowy pod krawatem”.

Wezwanie do przeprosin


Działając w imieniu Agencji Nieruchomości Rolnej w Warszawie, ciąg pełnomocnictw w załączeniu, w związku z treścią Pana wypowiedzi z dnia 11 grudnia 2012 r., dokonanej w toku audycji radiowej „Rozmowy pod krawatem”, wzywam Pana do:

– wyemitowania w Polskim Radio Szczecin, oświadczenia o następującej treści: „Ja, Edward Kosmal, przepraszam Agencję Nieruchomości Rolnych w Warszawie, Oddział Terenowy w Szczecinie, za naruszenie jej dóbr osobistych poprzez wygłoszenie nieprawdziwego osądu jakoby kierownictwo w/w podmiotu przyczyniło się walnie do patologii w obrocie ziemią w Województwie Zachodniopomorskim. Ocena ta nie znajdowała uzasadnienia w faktach. Przepraszam również za podanie nieprawdziwej informacji jakoby Dyrektor Agencji swoim działaniem legalizował samowolę bezumownych użytkowników nieruchomości rolnych. Moja wypowiedź była nieuprawniona i naruszała dobra osobiste Agencji Nieruchomości Rolnych”.

– zaniechania dalszych wypowiedzi i działań, które naruszają dobre imię Agencji,

Do uczynienia zadość w/w wezwaniu wyznaczam Panu termin 7 dni od otrzymania niniejszego wezwania. Jego bezskuteczny upływ skutkować będzie, skierowaniem przeciwko Panu do Sądu powództwa o ochronę dóbr osobistych.


Uzasadnienie:

W toku audycji z dnia 11 grudnia 2012 r. wskazał Pan m.in., że kierownictwo Agencji Nieruchomości Rolnych walnie przyczynia się do patologii w Województwie Zachodniopomorskim , nadto że Dyrektor tej Agencji swoim działaniem legalizuje działania osób, które samowolnie wchodzą na grunty i obejmują je w bezumowne użytkowanie.

W/w osądy i stwierdzenia są po pierwsze oczywiście nieprawdziwe. Po drugie ich treść i formą wskazuje, że noszą one znamiona bezprawnego naruszenie dóbr osobistych mojego Mandata.

Jak wskazuje się w orzecznictwie (wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 28 stycznia 2010 r., I CSK 217/2009), przedstawianie sądów i ocen przy użyciu pejoratywnych sformułowań sugerujących wyraźnie nieuczciwe i nieetyczne praktyki, jeżeli nie znajdą one odpowiedniego usprawiedliwienia w podstawie faktycznej, stanowi bezprawne naruszenie dóbr osobistych i uzasadnia skorzystanie ze środków prawnych przewidzianych w art. 24 kodeksu cywilnego. Z kolei w wyroku z dnia 18 czerwca 2009 r., I CAa 459/2009, Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu wskazał, że nie ma żadnego uzasadnienia dla zaaprobowania działań polegających na stawianiu tez o nagannych zachowaniach, gdy nie znajdują one uzasadnienia w faktach. W tym kontekście nie może budzić wątpliwości, że wskazanie, że działania kierownictwa ANR walnie przyczyniają się do patologii w obrocie ziemią rolną, tj. użycie w kontekście działań ANR sformułowań jednoznacznie pejoratywnych, z całą pewnością stanowi przekroczenie granic dozwolonej krytyki i uzasadnia skorzystania z dyspozycji art. 24 k.c.

Z kolei stwierdzenie, że Dyrektor ANR swoim działaniem legalizuje działania osób samowolnie zajmujących nieruchomości rolne jest po prostu stwierdzeniem nieprawdziwym i bezprawność działania w tym zakresie nie może budzić żadnych wątpliwości.

Zgodnie z treścią art. 24 kodeksu cywilnego ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.


To, że osobą uprawnioną do występowania z roszczeniami jest w niniejszej sprawie Agencja Nieruchomości Rolnych również wynika z judykatury. W wyroku z dnia 10 listopada 2005 r. V CK 314/2005 (LexPolonica nr 391487) Sąd Najwyższy wskazał, że negatywne wypowiedzi na temat osób wchodzących w skład organów osoby prawnej lub pracowników tej osoby prawnej mogą prowadzić do naruszenia reputacji samej osoby prawnej. Pogląd ten znajduje potwierdzenie również w uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2002 r. II CKN 642/2000.

Mając powyższe na uwadze, wzywam jak na wstępie.

RADCA PRAWNY

Jacek Radoch


Załączniki:

ciąg pełnomocnictw

Poprzedni artykułKOMUNIKAT – Propozycja rozwiązań Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na piśmie
Następny artykułGMO sprawą Polski i Europy – konferencja w Sejmie
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj