Strona główna Aktualności Ustalenia z dn. 11.01.2013 r. zawarte pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi,...

Ustalenia z dn. 11.01.2013 r. zawarte pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesem ANR a Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjnym Rolników Województwa Zachodniopomorskiego

671
0

Ustala się następujące zasady postępowania Agencji Nieruchomości Rolnych przy rozdysponowywaniu nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa:

1. Agencja odstępuje od przeprowadzenia przetargu na wniosek upoważnionego przez izbę rolniczą członka komisji albo po zgłoszeniu sprzeciwu Izby Rolniczej, w związku z uzasadnionymi wątpliwościami odnośnie osób mających uczestniczyć w przetargu.

2. W przypadku dwukrotnego odwołania przetargu Agencja przeznacza nieruchomość do przetargu ograniczonego na dzierżawę krótkoterminową, nie krótszą niż jeden okres wegetacyjny. Agencja na wniosek dzierżawcy pozytywnie zaopiniowany przez Izbę Rolniczą może przedłużyć umowę zawartą w tym trybie na okres przekraczający 3 lata.

3. Na uzasadniony względami gospodarczymi wniosek Izby Rolniczej Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych może przeprowadzić ograniczony przetarg ofert pisemnych na sprzedaż nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w celu utworzenia albo powiększenia gospodarstwa rodzinnego; tryb ten winien być rozważany w pierwszej kolejności.

4.  Wniosek, o którym mowa w pkt 3, powinien wskazywać w szczególności inne poza ceną i warunkami płatności kryteria oceny oferty takie jak na przykład:

a) powierzchnia gospodarstwa,

b) odległość gospodarstwa od położenia sprzedawanej nieruchomości.

5. W załączniku do wytycznych stanowiących załącznik do zarządzenia
nr 18/12 Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych z dnia 24 lipca 2012 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa katalog sytuacji, w których Agencja może wykonywać prawo odkupu rozszerza się o przypadki gdy:

a) nabyta nieruchomość wykorzystywana jest na inny cel, niż prowadzenie działalności rolniczej,

b) prowadzona działalność rolnicza na nabytej nieruchomości nie jest wykonywana osobiście przez nabywcę.

6. Izba Rolnicza zawiadomi o zasadności skorzystania z prawa odkupu przez Agencję. Agencja Nieruchomości Rolnych zobowiązana jest do skorzystania
z prawa odkupu nieruchomości. W terminie 7 dni Agencja zobowiązana jest do udzielenia odpowiedzi i uzasadnienia w przypadku nieskorzystania z prawa odkupu.

7. Wprowadzenie w umowie sprzedaży nieruchomości Zasobu WRSP sankcji finansowych w wysokości 40% ceny sprzedaży za niedotrzymanie przez nabywcę w okresie 10 lat zobowiązania się do:

a) osobistego prowadzenia działalności rolniczej na gruncie nabytym
z Zasobu,

b) poinformowania o zamiarze zbycia nabytej nieruchomości, w przypadku gdy Agencji nie przysługuje prawo pierwokupu albo zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,

c) nieustanawiania bez zgody Agencji hipoteki na gruncie nabytym z Zasobu.

8. Postanowienia pkt 7 lit. a) nie stosuje się w przypadku przeniesienia własności nieruchomości na rzecz zstępnego lub przysposobionego,
a w przypadku ich  braku krewnego w linii bocznej.

9. Stosowanie przy sprzedaży na raty nieruchomości rolnych, w trybie przetargu ograniczonego oraz w ramach pierwszeństwa nabycia na utworzenie albo powiększenie gospodarstwa rodzinnego, zabezpieczeń jedynie w formie hipoteki oraz weksla In blanco.

10. W skład komisji przetargowej wchodzą przewodniczący oraz dwóch członków wskazanych przez Agencję, a na wniosek Izby Rolniczej, złożony po zasięgnięciu opinii rolniczych związków zawodowych, skład komisji rozszerza się o osoby wskazane przez Izbę Rolniczą, nie więcej jednak niż 50% składu komisji.

11. Strony potwierdzają ustalenia podjęte w dniu 18 czerwca 2012 r. na spotkaniu Prezesa ANR z Przedstawicielami Komitetu.

Komitet Protestacyjny zawiesza czynną akcję protestacyjną, z tym że ciągniki i protestujący pozostają na ul. Szczerbcowej.

Obecny dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie przestaje pełnić swoją funkcję z dniem 14 stycznia 2013 r.

Strony zobowiązują się dążyć do udoskonalenia regulacji prawnych dotyczących obrotu nieruchomościami rolnymi.

Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych wyda stosowne zarządzenia realizujące dzisiejsze ustalenia nie później niż do 18 stycznia 2013 r.

Rozmowy dotyczące pozostałych postulatów rozpoczną się niezwłocznie, nie później jednak niż do końca stycznia 2013 r.


Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Prezes ANR

Przedstawiciele MKPRWZ

Poprzedni artykułKomunikat z posiedzenia Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI ,,Solidarność” w dniu 10 stycznia 2013 roku
Następny artykułMożliwe zaostrzenie protestu
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj