Strona główna Wybory do Izb Rolniczych Wybory do Izb rolniczych Uchwała Nr 8/2010

Uchwała Nr 8/2010

734
0

UCHWAŁA NR 8/2010

KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH

z dnia 1 grudnia 2010 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. z 2002 r. Dz. U. Nr 101 poz. 927 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, w tym do rad powiatowych izb rolniczych.
§ 2. Czynności organizacyjne związane z przeprowadzeniem wyborów oraz pierwszych posiedzeń rad powiatowych izby rolniczej wykonuje jej zarząd.

Rozdział 2
Wybory do rad powiatowych izby rolniczej

§ 3. 1. Wybory do rad powiatowych izby rolniczej, zwane dalej „wyborami”, przeprowadzają:
1) komisja wojewódzka, w liczbie 11 osób, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. z 2002 r. Dz. U. Nr 101 poz. 927 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”,
2) komisje okręgowe, w liczbie 5-7 osób, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy,
3) komisje obwodowe, w liczbie 5-7 osób, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy – w wypadku podziału okręgu na obwody głosowania.
2. Właściwe wykonanie zadań i obsługę komisji zapewnia izba rolnicza.
3. W komisji wojewódzkiej, okręgowej, obwodowej nie mogą zasiadać kandydaci na członków rad powiatowych izby rolniczej.
§ 4. 1. Do zadań komisji wojewódzkiej należy:
1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez komisje okręgowe i komisje obwodowe przepisów dotyczących wyborów,
2) powołanie komisji okręgowych,
3) rozpatrywanie skarg na działalność komisji okręgowych,
4) udzielanie wyjaśnień komisjom okręgowym i obwodowym,
5) stwierdzenie wyników wyborów,
6) wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami.
2. Regulamin komisji wojewódzkiej określa załącznik nr 1 do uchwały.
§ 5. 1. Do zadań komisji okręgowych należy:
1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez komisje obwodowe przepisów dotyczących wyborów,
2) powołanie komisji obwodowych,
3) rozpatrywanie skarg na działalność komisji obwodowych,
4) udzielanie wyjaśnień komisjom obwodowym,
5) rejestrowanie kandydatów na członków rady powiatowej izby rolniczej,
6) zarządzenie druku kart do głosowania,
7) przeprowadzenie wyborów, a także głosowania w okręgu nie podzielonym na obwody,
8) ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu i podanie ich do wiadomości publicznej,
9) wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami.

Więcej

Poprzedni artykułOrdynacja Wyborcza
Następny artykułUchwała Nr 9/2010
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj