Strona główna Aktualności Protest rolników NSZZ RI "Solidarność" w Szczecinie

Protest rolników NSZZ RI "Solidarność" w Szczecinie

732
0

W dniu 6 grudnia 2013 roku, w pierwszą rocznicę 77-dniowego protestu rolników, na Wałach Chrobrego w Szczecinie zebrali się protestujący rolnicy. Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” Województwa Zachodniopomorskiego Edward Kosmal przedstawił w imieniu protestujących „Kartę gospodarstw rodzinnych” – zbiór zasad i wartości, którymi rolnicy będą kierować się w pracy, życiu rodzinnym i działalności społecznej. Rolnicy z NSZZ RI „Solidarność” wraz z NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego przekazali też za pośrednictwem wojewody petycję do premiera Donalda Tuska  będącą wyrazem protestu przeciwko degradacji regionu, bezrobociu i brakowi dialogu społecznego.

 

 


 

 

KARTA GOSPODARSTW RODZINNYCH

ogłoszona w pierwszą rocznicę
77-dniowego PROTESTU ROLNIKÓW w Szczecinie
zorganizowanego w dniach od 5.12.2012 r. do 19.02.2013 r.

Szczecin, 6 grudnia 2013 r.

My, polscy rolnicy, właściciele gospodarstw rodzinnych, mając w pamięci nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II o godności pracy na roli i zawodu rolnika, a także o specyficznych cechach ziemi – warsztatu pracy rolnika, która przez to, że rodzi i karmi staje się podobieństwem matki: matką–ziemią, czując się spadkobiercami chłopów polskich, którzy zachowali w najgorszych chwilach ziemię, religię i narodowość, trzy wartości, które dały podstawę do odrodzenia państwa, ogłaszamy w Szczecinie i podpisywać będziemy indywidualnie w naszych gospodarstwach Kartę Gospodarstw Rodzinnych – zbiór zasad i wartości, którymi będziemy kierować się w pracy, życiu rodzinnym i działalności społecznej. Wierzymy, odwołując się do słów Kardynała Stefana Wyszyńskiego, że przyszłość Rzeczypospolitej Polskiej jest sprawą wymagającą zespolenia dłoni, serc i umysłów wszystkich obywateli, w poczuciu praw i obowiązków wobec Ojczyzny.

Rozdział I
ROLNIK

1. Rolnik to zarazem zawód i powołanie. Rolnik jest depozytariuszem wiary i przywiązania do tradycji.
2. Praca na roli, obcowanie z naturą oraz samodzielne prowadzenie swojego gospodarstwa sprzyjają wypracowaniu takich cech jak: solidność, pracowitość, szacunek wobec przyrody, samodzielność i solidarność.
3. Wykształcony rolnik, właściciel swojego warsztatu pracy, jest przedstawicielem klasy średniej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania demokracji.
4. Obowiązkiem rolnika jest angażowanie się w działalność organizacji zawodowych i społecznych oraz aktywny udział w wyborach wszystkich szczebli.

Rozdział II

RODZINA WIELOPOKOLENIOWA – GOSPODARSTWO

1. Rodzina, w której co najmniej trzy pokolenia zgodnie mieszkają i pracują razem, jest społecznym dopełnieniem funkcji gospodarstwa rodzinnego.
2. Rodzina wielopokoleniowa sprzyja umacnianiu się więzi rodzinnych i solidarności międzypokoleniowej.
3. Rodzina ułatwia pokonywanie życiowych problemów oraz godzenie pracy w gospodarstwie z wypoczynkiem i aktywnością społeczną członków rodziny.
4. Rodzina wielopokoleniowa pełni ważną rolę w kształtowaniu siły duchowej, moralnej i społecznej środowiska wiejskiego.
5. Ciągłość pokoleniowa w gospodarstwie rodzinnym ułatwia planowanie inwestycji.

Rozdział III
ZIEMIA

1. Ziemia rolnicza „rodzi pokarm”, nie może więc być traktowana jako surowiec do eksploatacji.
2. Miłość rolnika do ziemi stanowi mocny filar, na którym zawsze opierała się narodowa tożsamość. Wartość ta jest szczególnie istotna w dobie globalizacji.
3. Gospodarowanie gruntami rolnymi winno być przedmiotem szczególnej troski władz i administracji Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Ziemia jest naturalnym dobrem narodu i powinna być w posiadaniu tych, którzy na niej pracują. Człowiek dopiero na własnej ziemi jest we właściwym, normalnym klimacie ładu i myślenia społecznego (za: Kardynał Stefan Wyszyński, 6.01.1980 r.).
5. Instytucja dzierżaw jest sprawdzoną od wieków i pokoleń formą władania gruntami. Instytucja dzierżaw stanowi gwarancję zachowania narodowego charakteru ziemi.

Rozdział IV
SPOŁECZEŃSTWO I ŻYWNOŚĆ

1. Gospodarstwo rodzinne funkcjonuje w poczuciu odpowiedzialności za zapewnienie społeczeństwu bezpieczeństwa żywnościowego.
2. Warunkiem koniecznym dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego kraju jest utrzymanie konkurencyjnego i wielofunkcyjnego rolnictwa.
3. Poziom sprzedaży bezpośredniej z gospodarstw rolnych jest ważną miarą poziomu więzi pomiędzy polskim miastem a polską wsią.
4. Naszym obowiązkiem jest przeciwdziałanie powstawaniu nierównowagi pomiędzy poszczególnymi podmiotami łańcucha dostaw żywności, powodującej straty w różnorodności produkcji, dziedzictwie kulturowym, sieci małych sklepów, miejsc pracy i źródeł dochodu.
5. W działalności gospodarstw rodzimych niezbędne jest wykorzystywanie technologii sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi oraz zapewniających wyjątkowe walory jakościowe produkowanej żywności.
6. Współpraca gospodarcza gospodarstw rodzinnych w zakresie wykorzystania sprzętu, zaopatrzenia i zbytu oraz przetwórstwa rolnego wymaga wsparcia inwestycyjnego. Będziemy działać na rzecz wprowadzenia uwarunkowań prawnych i ekonomicznych sprzyjających współpracy naszych gospodarstw.

Rozdział V
SAMORZĄDNOŚĆ I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ KRAJU


1. Samorządność, w tym spółdzielczość, jest ważną zasadą współżycia społecznego polegającą na decydowaniu o sobie lub grupie. Jesteśmy samorządni, to znaczy, że sami wyznaczamy sobie cele, stawiamy zadania, sami się kontrolujemy.
2. Podstawą samorządności mogą być jedynie samodzielni, silni ludzie, którzy potrafią kierować swoim życiem, dyscyplinować się bez ingerencji z zewnątrz. Cechy takie posiadają właściciele gospodarstw rodzinnych.
3. Samorząd jest formalną strukturą, będącą jednocześnie podstawą administracji państwowej. Stanowi gwarancję demokratycznej formy państwa oraz wolności obywatelskiej.
4. Samorząd może przybierać różne formy – należy wspierać rozwój samorządu terytorialnego, jak również zawodowego, widząc w nich instrumenty walki o rozwój gospodarczy obszarów wiejski w ramach zrównoważonego rozwoju kraju.

Rozdział VI
PAŃSTWO

1. Świadomy swych praw i obowiązków obywatel jest podstawą pomyślnego rozwoju Polski.
2. Rolnicy, właściciele gospodarstw rodzinnych, stanowią ostoję państwowości. Jesteśmy na własnej ziemi, we własnej ojczyźnie, a także własnym narodzie, kraju i państwie.
3. Wskaźnikiem demokratyzacji państwa instytucjonalnego jest dla nas poziom jego aktywności na rzecz tworzenia warunków dla funkcjonowania i rozwoju gospodarstw rodzinnych i pracujących w nich rolników.
4. Będziemy działać na rzecz zapewnienia żywotności ekonomicznej gospodarstw poprzez bezpośrednie wspieranie dochodów rolniczych oraz tradycyjne instrumenty stabilizowania relacji ceno
wych.
5. Państwo wcale nie musi nadawać rolnikom praw. Państwo ma je tylko potwierdzać (za: Kardynał Stefan Wyszyński, 2.02.1981 r.).

Wierzymy, że wzrost solidarności i rozwój samorządności wśród rolników przyczyni się do rozwoju gospodarczego terenów wiejskich oraz wzrostu poziomu życia całego społeczeństwa.

 

Dokument ogłoszony przez:
Komitet Protestacyjny Rolników Województwa Zachodniopomorskiego

 


 

 

 

Poprzedni artykułZagrożenie dla różnorodności upraw, bezpieczeństwa żywności i bezpieczeństwa żywnościowego w Europie – konferencja w Parlamencie Europejskim
Następny artykułOznaczanie kraju pochodzenia mięsa – Polska przeciw
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj