Strona główna Copa-Cogeca copa-cogeca Posiedzenie Prezydium Copa-Cogeca

Posiedzenie Prezydium Copa-Cogeca

701
0

W posiedzeniu Prezydium Copa-Cogeca w dniach 18-19 lutego 2016 roku z  ramienia NSZZ RI „Solidarność” uczestniczył Zastępca Przewodniczącego Związku Zbigniew Obrocki oraz Dyrektor Biura Rady Krajowej NSZZ RI ,,Solidarność” Grzegorz Cymiński.

 

Podczas posiedzeń omawiano następujące tematy: wymiana opinii z Josem Delbekem, dyrektorem generalnym do spraw działań w dziedzinie klimatu Komisji Europejskiej, na temat paryskiego porozumienia w sprawie zmian klimatycznych i jego skutków dla sektora rolniczego; informacja  na temat obecnych i przyszłych działań Copa i Cogeca w zakresie pakietu energetyczno-klimatycznego i dyrektywy NEC; wymiana opinii z Panem Costa Golfidis, zastępcą kierownika działu Komunikacji Wewnętrznej i Zewnętrznej, DG AGRI na temat kwestionariusza DG AGRI„ Europejczycy, rolnictwo i WPR”; wyznaczenie kandydatów Copa i Cogeca do panelu biogospodarczego; Wymiana opinii z Panem Joostem Kortem, zastępcą dyrektora generalnego DG Agri, KE, na temat trudnej na rynkach rolnych, przede wszystkim w sektorze wieprzowiny i produktów mlecznych oraz środków podejmowanych przez państwa członkowskie; przyjęcie projektu odpowiedzi Copa i Cogeca na konsultacje społeczne na temat zmian dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii; przyjęcie pisma Copa i Cogeca dotyczącego dyrektywy 98/44/WE w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych; decyzje dotyczące procesu prowadzącego do ustalenia składu Prezydium Copa; informacje na temat Kongresu Rolników Europejskich, który w tym roku odbędzie się w Grecji.

Pierwszy dzień posiedzenia zdominował temat porozumienia paryskiego ws. zmian klimatu i jego skutków dla sektora rolnego. Zgodnie z porozumieniem Państwa członkowskie dążyć mają do obniżenia do 2030 roku emisji CO2 o 40 % w stosunku do bazowego roku 1990. Zabierając głos w dyskusji nad ww. punktem zastępca Przewodniczącego NSZZ RI „Solidarność” w imieniu polskich organizacji przedstawił stanowisko Polski. Zbigniew Obrocki zaapelował o wyłączenie z dyrektywy konieczności redukcji amoniaku  i metanu  w sektorze rolnym, wskazując na zagrożenie ograniczenia przede wszystkim produkcji zwierzęcej, co zagrozić może bezpieczeństwu żywnościowemu społeczeństwa i doprowadzić do nadmiernego importu mięsa. Poza tym Zwrócił uwagę, że szereg praktyk jest już realizowanych przez rolników chociażby poprzez działania rolno-środowiskowo-klimatyczne, czy przez rolnictwo ekologiczne.

W drugim dniu posiedzenia głównym punktem była wymiana poglądów z Panem Kortem, zastępcą dyrektora generalnego DG AGRI na temat trudnej sytuacji na rynkach rolnych, przede wszystkim w sektorze wieprzowiny i produktów mlecznych oraz środków podejmowanych przez państwa członkowskie. W swojej wypowiedzi podkreślił on, że obecna sytuacja na rynku jest, przede wszystkim, wynikiem długo obowiązującego embarga (Rosja) oraz przeszkód innej natury takich jak bariery pozataryfowe.

Delegacja polska zwróciła uwagę na konieczność wsparcia sektora wieprzowiny  i mleka i wsparła postulaty zgłoszone przez Rząd Polski podczas posiedzenia Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniu 15 lutego 2016 roku.

W kontekście negocjacji handlowych oraz wymiany gospodarczej z Rosją delegacja polska sprzeciwiła się pomysłowi indywidualnych negocjacji poszczególnych państw członkowskich w sprawie rosyjskiego embargo, uznając że w kwestii tej powinna zostać zachowana zasada unijnej solidarności.

W ostatnim punkcie porządku obrad Sekretarz Generalny przedstawiła informacje związane z organizowanych w  Atenach w dniach 5, 6 i 7 października br. Kongresie Europejskich Rolników. Swoją obecność podczas pierwszego dnia kongresu potwierdził  Komisarz ds. rolnictwa Phil Hogan.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here