Strona główna Aktualności Pomoc krajowa dla poszkodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi

Pomoc krajowa dla poszkodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi

517
0

Producenci rolni mają prawo ubiegać się o pomoc krajową skutkiem szkód, które spowodowały ostatnie bardzo niekorzystne warunki atmosferyczne – susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawina. Oprócz odszkodowań wypłacanych przez zakłady ubezpieczeń rolnicy mogą starać się w świetle o:

1. Kredyt preferencyjny, zarówno obrotowy jak i inwestycyjny. Przeznaczony jest on na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121, z późn. zm.).

Kredyt inwestycyjny rolnik ma możliwość przeznaczyć na m.in. przywrócenie funkcji użytkowych zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich, magazynowo składowych, szklarni, tuneli foliowych i innych budynków i budowli służących do produkcji rolniczej, poprzez ich odbudowę lub wykonanie niezbędnych remontów kapitalnych, uszkodzonych ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych poprzez przeprowadzenie remontów kapitalnych oraz zakup w miejsce zniszczonych: ciągników, maszyn, urządzeń rolniczych. Kredyt obrotowy może być przekazany na zakup rzeczowych środków produkcji rolnej (kwalifikowanego materiału siewnego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza żywego).

Oprocentowanie kredytów bankowych przeznaczonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody, którzy ubezpieczyli co najmniej 50 % powierzchni upraw rolnych lub co najmniej 50 % liczby zwierząt gospodarskich wynosi 0,1 %. Kredytobiorcy nieposiadający takich umów są zobowiązani do opłacania obecnych odsetek od wspomnianych kredytów w wysokości 4,05% w skali roku. O kredyty mają prawo ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli wysokość poniesionej szkody przekracza:

30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody lub średniej z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji w przypadku szkód w uprawach rolnych i zwierzętach gospodarskich, kwotę 1050 zł – w przypadku szkód w środku trwałym.

Procedura ubiegania się o te kredyty obejmuje uzyskanie pozytywnej opinii wojewody dotyczącej w szczególności zakresu i wysokości doznanych szkód, których oszacowania dokonuje komisja powołana przez wojewodę, złożenie w banku współpracującym z Agencją wniosku o kredyt wraz z kompletem dokumentów wymaganych przez bank.

W danym roku banki mogą udzielać kredytów w terminach:

do dnia 31 grudnia tego samego roku – w przypadku zgód na uruchomienie linii kredytowych wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja,

do dnia 30 czerwca następnego roku – w przypadku zgód na uruchomienie linii kredytowych wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 grudnia.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela również gwarancji i poręczeń spłaty bankowych kredytów klęskowych – do wysokości 80% wykorzystanej kwoty przyznanego kredytu bankowego, nie więcej niż 100 tys. zł.

Umowy o współpracy w zakresie dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych podpisały: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Mazowiecki Bank Regionalny S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A., ING Bank Śląski S.A, BPH S.A., Bank Zachodni WBK S.A. i Bank Polska Kasa Opieki S.A.

2. Udzielanie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, pomocy stosownie do art. 41 a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczenie społecznym rolników (Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn.zm.) w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odraczania terminu płatności składek i rozkładania ich na dogodne raty, a także umarzanie w całości lub w części bieżących składek.

3. Zastosowanie na podstawie art. 700 Kodeksu cywilnego przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych odroczeń w płatnościach z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy oraz ulg w opłatach czynszu dzierżawnego wnoszonego przez producentów rolnych.

4. Udzielanie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym.

Pomoc w spłacie zobowiązań wobec Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencji Nieruchomości Rolnych oraz urzędów gmin (z wyjątkiem pomocy udzielanej w ramach przyjętego uchwałą Nr 43/2012 Rady Ministrów programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane wystąpieniem w okresie zimowym 2011/2012 ujemnych skutków przezimowania) jest udzielana w formie de minimis.

źródło: MRiRW

Poprzedni artykułRozmowy rolników z ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Szczecinie
Następny artykułKolejna odmiana soi GMO – już dostępna w sprzedaży
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj