Strona główna Ordynacja Wyborcza

Ordynacja Wyborcza

Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW ROZDZIAŁU IV STATUTU ZWIĄZKU

Uchwalona w dniu 5 września 2015 roku

ZASADY OGÓLNE

Władze związkowe wszystkich szczebli pochodzą z wyboru.

Nie ogranicza się liczby kandydatów. Kandydować mogą wszyscy delegaci na zjazd z zachowaniem przepisów ordynacji i Statutu Związku.

Wybory Przewodniczącego Zjazdu, zastępców i Sekretarzy oraz Komisji Organizacyjno Zjazdowych są jawne.

Wybory Przewodniczącego, zastępców, członków rad oraz komisji rewizyjnych wszystkich szczebli organizacji związkowych są tajne.

Do ważności głosowania wymagany jest udział co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

Głosuje się na każdego kandydata oddzielnie.

W przypadku nie uzyskania przez żadnego z kandydatów bezwzględnej większości głosów zarządza się powtórne głosowanie spośród dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W drugim głosowaniu wybór następuje większością głosów.

Głosuje się na poszczególnych kandydatów; wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymali ponad połowę głosów w stosunku do liczby osób biorących udział w głosowaniu.

Nie można łączyć funkcji członka Komisji Mandatowo Skrutacyjnej z kandydowaniem w wyborach w trakcie tego samego głosowania.

Wyborów we wszystkich strukturach organizacyjnych dokonuje się na podstawie ordynacji wyborczej uchwalonej przez Radę Krajową przy czym wyborów delegatów na zjazd powiatowy i wojewódzki dokonuje się z uwzględnieniem jednolitej dla całego kraju zasady proporcjonalności obowiązującej w całym kraju.

Zjazd Gminny z uwzględnieniem § 27 – § 32 Statutu Związku

Organizację Gminną zgodnie z § 27 pkt 1 Statutu Związku tworzy co najmniej 10 członków.

Delegatami na powiatowy Zjazd Delegatów są wszyscy członkowie danej organizacji gminnej.

Przewodniczący Zarządu Gminy jest „z urzędu” delegatem na zjazd powiatowy.

Zebranie gminne wybiera osobno przewodniczącego zarządu gminnego i osobno członków zarządu. Zarząd gminny składa się co najmniej z trzech osób tj. przewodniczącego, skarbnika i sekretarza

Zarząd Gminny wybierany jest przez zebranie gminne spośród członków organizacji gminnej.

Liczba członków Zarządu Gminnego jest ustalana uchwałą zebrania gminnego. Zebranie gminne wybiera osobno przewodniczącego zarządu gminnego i osobno członków zarządu. Zarząd gminny składa się co najmniej z trzech osób tj. przewodniczącego, skarbnika i sekretarza. W przypadku gdy zarząd składa się z więcej niż 7 osób zarząd może powołać Prezydium Zarządu oraz określić jego kompetencje.

Zebranie gminne powołuje zgodnie z § 31 Statutu Związku gminną komisję rewizyjną w liczbie określonej przez zebranie.

Powiatowy Zjazd Delegatów z uwzględnieniem § 32a – § 32i Statutu Związku

Organizację powiatową zgodnie z § 33 Statutu Związku tworzy się, jeżeli na terenie powiatu istnieją co najmniej 3 organizacje gminne, których łączna liczba członków odpowiada 30 osobom. Jeżeli na terenie danego powiatu nie zostały powołane 3 organizacje gminne, organizację powiatową mogą stworzyć także dwie organizacje gminne, jeżeli łączna liczba jej członków jest równa co najmniej 30 osobom.

Liczba delegatów na zjazd wojewódzki ustalana jest w proporcji 1 osoba na 5 członków organizacji powiatowej.

Nowo wybrany Przewodniczący Rady Powiatowej jest kandydatem z urzędu na Wojewódzki Zjazd Delegatów, jako delegat dodatkowy nie wliczający się w ogólną liczbę delegatów wynikającą z ww. proporcji.

Powiatowy zjazd delegatów na zjeździe wyborczym wybiera przewodniczącego rady powiatowej, jej członków nie wybieranych w inny sposób co najmniej ¼ ogólnej liczby członków rady wybiera powiatowy zjazd delegatów w liczbie określonej przez powiatowy zjazd delegatów. Ponadto w skład rady powiatowej wchodzą przewodniczący zarządów gminnych oraz przewodniczący powiatowych sekcji specjalistycznych.

Powiatowy zjazd delegatów wybiera zgodnie z §32h Statutu Związku powiatową komisję rewizyjną w składzie od 3 do 5 osób.

Wojewódzki Zjazd Delegatów z uwzględnieniem § 33- § 34 Statutu Związku

Organizację wojewódzką zgodnie z § 33 Statutu Związku tworzy się, jeżeli na terenie województwa istnieją co najmniej 3 organizacje powiatowe.

Wojewódzki zjazd delegatów na zjeździe wyborczym wybiera przewodniczącego rady wojewódzkiej, jej członków nie wybieranych w inny sposób w liczbie określonej przez Wojewódzki zjazd delegatów.

Ponadto w skład rady wojewódzkiej wchodzą przewodniczący rad powiatowych oraz przewodniczący wojewódzkich sekcji specjalistycznych.

Członkowie prezydium wybierani są zwykłą większością głosów spośród członów rady na wniosek przewodniczącego. W skład prezydium rady wojewódzkiej wchodzi przewodniczący rady wojewódzkiej z urzędu.

Prezydium Rady Wojewódzkiej konstytuuje się na pierwszym swoim zebraniu wybierając spośród swego grona jednego lub dwóch zastępców przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.

Sposób wyłaniania Rady Wojewódzkiej określa Wojewódzki Zjazd Delegatów: co najmniej ¼ ogólnej liczby członków rady wybiera wojewódzki zjazd delegatów

W skład rady wojewódzkiej z urzędu wchodzą przewodniczący rad powiatowych.

Wojewódzki zjazd delegatów wybiera zgodnie z §40 Statutu Związku wojewódzką komisję rewizyjną w składzie od 3 do 5 osób.

Zjazd wojewódzki dokonuje wyboru delegatów na Zjazd Krajowy w proporcji 1 osoba na 10 członków organizacji wojewódzkiej. Nowo wybrany Przewodniczący Rady Wojewódzkiej jest kandydatem z urzędu na Wojewódzki Zjazd Delegatów, jako delegat dodatkowy nie wliczający się w ogólną liczbę delegatów wynikającą z ww. proporcji.