Strona główna Nowości Nowości Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzeja Grossa

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzeja Grossa

619
0

Prezes ARiMR informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 123 „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w terminie od dnia 29.04.2013r. do dnia 24.05.2013r. Na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 200, poz. 1444, z późn. zm.), w terminie od dnia 29.04.2013 r. do dnia 10.05.2013 r., uprawnione do składania wniosków o przyznanie pomocy są:

– grupy producentów rolnych,

– wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw,

– podmioty prowadzące działalność w zakresie przetwarzania produktów rolnych, w zakresie rodzajów działalności wymienionych w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia MRiRW będące:

– spółkami osobowymi, w których podmioty wymienione w ust. I lub ust. II dysponują bezpośrednio wszystkimi głosami,

– spółkami kapitałowymi, w których podmioty wymienione w ust. I lub ust. II dysponują bezpośrednio wszystkimi głosami na walnym zgromadzeniu wspólników albo zgromadzeniu akcjonariuszy,

– spółdzielniami, w których podmioty wymienione w ust. I lub ust. II dysponują bezpośrednio wszystkimi głosami na walnym zgromadzeniu,

– podmioty określone w § 4 ust. 5a ww. rozporządzenia MRiRW, tj. wykonujące nie wcześniej niż od dnia 1 czerwca 2009 r. działalność, o której mowa w art. 28 ust. 1 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20.09.2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1 z późn. zm.), w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w wykazie określonym w:

– załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia MRiRW:

– utworzone przez co najmniej 2 osoby fizyczne wykonujące działalność w zakresie przetwarzania produktów rolnych w zakresie jednego z rodzajów działalności wymienionych w tym załączniku, o ile każda z tych osób z dniem utworzenia tego podmiotu zaprzestała wykonywania działalności w tym zakresie, alb w których udziały lub akcje nabyła osoba fizyczna lub osoba prawna wykonująca działalność, o której mowa w lit. a), o ile osoba ta z dniem nabycia udziałów albo akcji zaprzestała wykonywania działalności w tym zakresie, albo utworzone w wyniku połączenia spółek prawa handlowego wykonujących działalność, o której mowa w lit. a), albo utworzone w wyniku połączenia spółdzielni wykonujących działalność, o której mowa w lit. a), albo załączniku nr 4 do ww. rozporządzenia MRiRW:

– w których większość udziałów albo akcji posiada co najmniej 5 podmiotów wykonujących co najmniej od dnia 1 stycznia 2007 r. działalność w zakresie przetwarzania produktów rolnych w zakresie jednego z rodzajów działalności wymienionych w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia MRiRW, z których każdy posiada nie więcej niż 20% kapitału zakładowego,

– których co najmniej połowę wspólników albo akcjonariuszy stanowią podmioty, w których producenci rolni w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności dysponują bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu albo wywierają decydujący wpływ na działalność tych podmiotów.

W podmiotach wymienionych w ust. IV pkt. 1) producenci rolni w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności powinni dysponować bezpośrednio większością głosów albo bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu albo wywierają decydujący wpływ na działalność tych podmiotów.

W terminie od dnia 13.05.2013 r. do dnia 24.05.2013 r. uprawnione do składania wniosków o przyznanie pomocy są wszystkie podmioty określone w § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia MRiRW.

Warunki i tryb przyznawania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Treść rozporządzenia jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl) oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz z instrukcjami ich wypełniania (wersja PROW_123/13/01) są udostępnione na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (otwórz) oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl).

Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją, zwracając szczególną uwagę na wszystkie wymagane pozycje i załączniki, których niewypełnienie lub niedołączenie do wniosku będzie skutkowało, zgodnie z §10 ust. 1 ww. rozporządzenia MRiRW, odmową przyznania pomocy.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę w oddziale regionalnym ARiMR (OR ARiMR), właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. W przypadku Lubuskiego OR ARiMR oraz Podlaskiego OR ARiMR wnioski przyjmowane będą w siedzibach Biur Wsparcia Inwestycyjnego OR ARiMR, tj. odpowiednio w Gorzowie Wielkopolskim ul. Walczaka 106 i w Białymstoku ul. Lipowa 32A.

W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy osobiście albo przez upoważnioną osobę w OR ARiMR, ARiMR niezwłocznie wydaje potwierdzenie jego złożenia, zawierające datę złożenia wniosku, opatrzone pieczęcią ARiMR oraz podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

W jednym roku można złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy na każde
przedsiębiorstwo albo jego wyodrębnioną organizacyjnie część, w których prowadzona jest działalność objęta pomocą, z wyjątkiem sytuacji, w której – na podstawie uprzednio złożonego wniosku nie przyznano pomocy.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR, przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji określonych w §11 ust. 3 ww. rozporządzenia MRiRW, w kolejności od największej do najmniejszej liczby punktów, z tym że pomoc przysługuje w pierwszej kolejności podmiotom wymienionym §11 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Agencja, ustalając kolejność przysługiwania pomocy, uwzględnia wszystkie wnioski o przyznanie pomocy złożone osobiście albo przez upoważnioną osobę w ARiMR w terminach określonych w niniejszym ogłoszeniu.

Prezes ARiMR, nie później niż w terminie 40 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR, informację o kolejności przysługiwania pomocy.

Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w innych, niż wyżej opisane terminach skutkuje odmową przyznania pomocy.

Informacje na temat działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” można uzyskać na stronie internetowej Agencji, Centrali ARiMR oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 38 00 84.

Andrzej Gross

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Poprzedni artykułProjekt światowego porozumienia w sprawie zmiany klimatu w 2015 r.
Następny artykułBronisław Komorowski podpisał ustawę o środkach ochrony
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj