Strona główna Aktualności Odpowiedź MRiRW w sprawie współczynnika korygującego płatności bezpośrednie za 2013 rok

Odpowiedź MRiRW w sprawie współczynnika korygującego płatności bezpośrednie za 2013 rok

560
0

25 czerwca br. do Biura Rady Krajowej NSZZ RI ,,Solidarność’’ wpłynęła rażąca odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca opinii Związku w sprawie współczynnika korygującego płatności bezpośrednie. W piśmie adresowanym do MRiRW Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” wyraziło oburzenie wobec zgody Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na wprowadzenie w ramach mechanizmu dyscypliny finansowej, współczynnika korygującego płatności bezpośrednie za rok 2013. Współczynnik ten obniży płatności bezpośrednie polskim rolnikom  o kolejne 5%, czyli o kolejne 42 mln euro. W konsekwencji niektórzy z nich, uwzględniając obowiązujący także w tym roku mechanizm modulacji, będą mieć płatności niższe aż o 15 %.

NSZZ RI ,,Solidarność’’ zdecydowanie sprzeciwia się kolejnej formie ograniczenia środków finansowych uderzającej w polskich rolników, którzy i tak mają niższe płatności niż rolnicy na zachodzie Europy. W konsekwencji pogłębi to stan braku konkurencyjności naszego rolnictwa we Wspólnocie. NSZZ RI ,,Solidarność’’ wzywa Rząd RP do realizacji postulatu zgłoszonego w 8 maja br. podczas 66. posiedzenia senackiej Komisji ds. Unii Europejskiej o podjęcie na forum Unii Europejskiej działań mających na celu wyłączenie z konieczności stosowania mechanizmu dyscypliny finansowej państw, w których poziom płatności bezpośrednich jest niższy niż 90% średniej płatności w Unii Europejskiej. Oczekujemy dalszej próby negocjacji.

Według Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu zapewnienia zgodności wydatków na WPR z rocznymi limitami określonymi w wieloletnich ramach finansowych, w rozporządzeniu Rady Europejskiej ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach WPR określono, że w przypadku, gdy prognozy na finansowanie płatności bezpośrednich i wydatków związanych z interwencją rynkową są większe niż roczne limity wydatków określone w wieloletnich ramach finansowych, należy dostosować poziom płatności bezpośrednich.

Wstępne szacunki Komisji Europejskiej dotyczące płatności bezpośrednich i wydatków związanych z interwencją rynkową są większe niż limit wydatków na 2014 przewidziany w wieloletnich ramach finansowych 2014-2020, określonych na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 7-8 lutego 2013 r. Komisja Europejska zgłosiła potrzebę zmniejszenia płatności bezpośrednich dla roku kalendarzowego 2013 o kwotę 1 471,4 mln euro, w tym na ustanowienie rezerwy kryzysowej w wysokości 424,5 mln euro.

W sytuacji, kiedy współczynnik korygujący nie zostanie ustalony przez Parlament Europejski i Radę do 30 czerwca 2013 r., KE ustanowi taki współczynnik na mocy rozporządzenia w sprawie finansowania WPR. Komisja Europejska jest również zobowiązana do przedłożenia ewentualnej korekty współczynnika w październiku br. wyliczonego na podstawie aktualizacji prognoz wydatków państw członkowskich.

W związku z rozbieżnymi stanowiskami państw członkowskich na etapie prac w Radzie Unii Europejskiej nie osiągnięto porozumienia odnośnie wysokości progu, powyżej którego miałaby by ć zastosowana dyscyplina budżetowa. Parlament Europejski określił ten próg na poziomie 5.000 euro oraz wskazał na konieczność zmniejszenia poziomu korekty w zależności od wyników porozumienia w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014-202.

Prezydencja Irlandzka, której kadencja dobiega końca 30 czerwca 2013 roku nie przewiduje dalszej dyskusji na temat współczynnika korygującego dla płatności bezpośrednich za rok 2013.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here