Strona główna Aktualności Odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na List Otwarty Rady Krajowej NSZZ...

Odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na List Otwarty Rady Krajowej NSZZ RI ,,Solidarność’’ do Premiera RP

570
0

W dniu 2.01 br. do Biura Rady Krajowej NSZZ RI ,,Solidarność’’ wpłynęła odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby dotycząca Listu Otwartego Rady Krajowej NSZZ RI ,,Solidarność’’ skierowanego do Donalda Tuska podczas manifestacji przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w dniu 22 listopada 2012 r. Minister Kalemba określił swoje stanowisko odnośnie wystosowanych postulatów.

Odpowiedź na piśmie.pdf

 

Postulat: ,,Domagamy się kompleksowych działań Rządu RP i zaangażowania Premiera w kwestię wyrównania warunków konkurencji polskim rolnikom wobec rolników starej ,,Piętnastki’’ poprzez wyrównanie poziomu dopłat bezpośrednich oraz zapewnienie odpowiednich środków finansowych w nowej perspektywie finansowej’’.

W stanowisku dotyczącym Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014-202 Rząd RP negatywnie ocenia proponowany przez Komisję niewielki zakres wyrównania płatności bezpośrednich pomiędzy państwami członkowskimi i podkreśla konieczność pełnego odejścia od historycznych kryteriów ustalania wysokości stawek i kopert krajowych płatności bezpośrednich jako ważnego czynnika poprawy efektywności tych płatności w realizacji celów środowiskowych. Według Ministra sprawa wyrównania płatności bezpośrednich w UE jest priorytetem. Postulaty są prezentowane na forum unijnym podczas spotkań różnych formacji Rady, w trakcie grup roboczych i komitetów oraz innych spotkaniach z przedstawicielami państw członkowskich.

Postulat: ,,Domagamy się rozpoczęcia dialogu ze środowiskiem rolniczym w kwestiach WPR oraz problemów wsi i rolnictwa na gruncie krajowym poprzez utworzenie Trójstronnej Komisji Rolniczego Dialogu Społecznego jako platformy porozumienia organizacji rolniczych i instytucji rządowych związanych z rolnictwem’’.

Według Ministra przygotowanie stanowiska Rządu wobec propozycji legislacyjnych Komisji Europejskiej przedstawionych w październiku 2011 roku poprzedzone zostało konsultacjami społecznymi. Pierwsze spotkanie odbyło się po publikacji propozycji w listopadzie 2011 r., a drugie dotyczyły projektów stanowisk Rządu RP do propozycji prawnych Komisji. Opracowane stanowiska rządowe uwzględniają wyniki analiz przeprowadzonych w resorcie rolnictwa, jak i międzyresortowych. Stanowisko dotyczące WPR po 2013 roku jest również prezentowane na wszystkich etapach prac nad Wieloletnimi Ramami Finansowymi na lata 2014-2020. Ostateczny kształt WPR na lata 2014-2020 będzie kompromisem pomiędzy rządami 27 państw członkowskich a europosłami w Parlamencie Europejskim.

Postulat: ,,Domagamy się zaskarżenia do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości decyzji Komisji Europejskiej o potrąceniu rolnikom części płatności uzupełniających w ramach systemu modulacji dla gospodarstw o płatnościach całkowitych powyżej 5 000 Euro; skutkuje to utratą ponad 100 mln Euro w roku bieżącym i ponad 200 mln euro w roku przyszłym, mimo iż polscy rolnicy nadal mają niższe płatności’’.

Komisja Europejska decyzją wykonawczą z dnia 24 lipca 2012 r. zatwierdziła przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program jednolitej płatności obszarowej oraz uzupełniających krajowych płatności bezpośrednich w Polsce w 2012 roku. W decyzji tej wskazano, że w przypadku przekroczenia całkowitej kwoty płatności bezpośrednich, które mają zostać przyznane rolnikom za dany rok, przekracza 5 000 Euro, kwota krajowa płatności uzupełniających zostaje pomniejszona o kwotę równą 10% nadwyżki łącznej kwoty płatności (unijnych i krajowych) ponad 5 000 Euro. Do końca obecnej perspektywy finansowej utrzymana zostanie ciągłość w zakresie realizacji płatności krajowych do tych sektorów.

Postulat: ,,Domagamy się wprowadzenia zakazu obrotu i wysiewu nasion roślin genetycznie zmodyfikowanych’’.

Przyjęta przez Sejm RP w dniu 9 listopada 2012 r. ustawa o nasiennictwie zobowiązuje Radę Ministrów do wydania dwóch rozporządzeń wprowadzających zakaz stosowania materiału siewnego odmian modyfikowanej genetycznie kukurydzy i ziemniaków. Ustawa ta nie może wprost zakazać obrotu nasionami genetycznie modyfikowanymi. Według Ministra jest to niezgodne z prawem unijnym.

Postulat: ,,Domagamy się zmiany zapisów ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, które zabezpieczą ziemię na powiększenie gospodarstw rodzinnych i zahamują wzmożoną wyprzedaż państwowej ziemi, która w konsekwencji często trafia do podmiotów zagranicznych.’’

W celu powiększania przez gospodarstwa rodzinne swojego areału została opracowana ustawa z dnia 16 września 20122 roku o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która przewiduje m.in. złożenie przez Agencję Nieruchomości Rolnych propozycji zmiany umowy dzierżawy w zakresie wyłączenia z umowy dzierżawy 30% powierzchni użytków rolnych, a następnie przeznaczenie ich do sprzedaży, głównie na rzecz rolników indywidualnych powiększających gospodarstwa rodzinne. Prezes ANR wprowadził działania, które mają umożliwić rolnikom indywidualnym powiększać gospodarstwa rodzinne. Według Ministra w ostatnim okresie tematyka obrotu gruntami z Zasobu WRSP była wnikliwie badana na poziomie całego kraju. Zostały podjęte działania, których celem jest uszczelnienie działającego w ANR systemu obrotu gruntów rolnych będących w Zasobach WRSP.

Postulat: ,,Domagamy się zwiększenia zwrotu akcyzy w paliwie rolniczym do poziomu 100%’’.

MRiRW zwróciło się do Instytutu Technologiczno – Przyrodniczego w Falentach oraz Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach o analizę dotycząca zużycia oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 ha użytków rolnych. Otrzymano odpowiedź, iż przeciętne zużycie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi około 120 l/ha użytków rolnych. W poszczególnych gospodarstwach rolnych zużycie jednostkowe oleju napędowego jest silnie zróżnicowane w zależności od struktury użytków rolnych, intensywności i technologii produkcji oraz warunków naturalnych. W projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów gmin zostały zaplanowane środki w kwocie 720 mln zł. Ze względu na ograniczone środki budżetowe możliwe do zaangażowania na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, obecnie nie jest możliwe zwiększenie ponad 86 l limitu zużycia oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych.

Poprzedni artykułPo stronie prawdy – program interwencyjny z protestującymi rolnikami w Szczecinie
Następny artykułOdpowiedź z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca uchwały Rady Krajowej NSZZ RI ,,Solidarność’’ w sprawie zużycia oleju napędowego
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj