Strona główna Aktualności Odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na uchwały Rady Krajowej NSZZ RI...

Odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na uchwały Rady Krajowej NSZZ RI ,,Solidarność’’ skierowane do Premiera RP

518
0

W dniu 18.01 br. do Biura Rady Krajowej NSZZ RI ,,Solidarność’’ wpłynęła odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby dotycząca skierowanych do Premiera RP uchwał Rady Krajowej NSZZ RI ,,Solidarność’’ podjętych w trakcie posiedzenia w dniu 22 listopada 2012 roku.

 

Uchwala nr 1 Rady Krajowej NSZZ RI ,,Solidarność’’ w sprawie apelu do Rządu RP o zaskarżenie do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości decyzji KE o wprowadzeniu modulacji w płatnościach bezpośrednich dla rolników z dnia 22.11.2012 r.

Według MRiRW zostały podjęte procedury w celu zaskarżenia ww. decyzji Komisji Europejskiej do ETS. Minister Rolnictwa w pismach do Ministra Spraw Zagranicznych zwrócił uwagę na niezgodność decyzji z postanowieniami rozporządzenia Rady (WE) ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach WPR i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia oraz uchylającego rozporządzenie oraz wskazał argumenty uzasadniające wniesienie skargi. Wedle Ministra pomniejszanie krajowych płatności uzupełniających w nowych państwach członkowskich w 2012 r. w związku z modulacją stosowaną w UE – 15 jest niekorzystne dla polskich rolników i niesprawiedliwe z uwagi na generalnie niższe stawki płatności w nowych państwach członkowskich w porównaniu do stawek płatności w państwach UE – 15. W konsekwencji jest znacznie niższy poziom wsparcia w ujęciu kwotowym gospodarstw o zbliżonej powierzchni użytków rolnych w nowych państwach członkowskich w porównaniu do gospodarstw zlokalizowanych w UE – 15. Wpływa to niekorzystnie na konkurencyjność polskich gospodarstw na jednolitym rynku. Przedstawiona przez KE metoda kalkulacji redukcji krajowych płatności uzupełniających została oparta na błędnej metodologicznie operacji polegającej na porównaniu podmiotów o całkowicie różnych charakterystykach. Podstawę poprawnego porównania powinna Stanowic wielkość o wspólnym mianowniku dla porównywalnych obiektów. Wobec znacznie niższego poziomu wsparcia na jednostkę powierzchni gruntów w nowych państwach członkowskich trudno podtrzymać tezę o konieczności zastosowania redukcji krajowych płatności uzupełniających stosowanych w nowych państwach członkowskich w celu zapewnienia, aby poziom płatności w nowych państwach członkowskich nie przekraczał poziomu płatności stosowanego w państwach UE- 15.

Zmniejszenia w odniesieniu do krajowych uzupełniających płatności bezpośrednich należy uwzględniać tylko wtedy, gdy modulacje stosuje się do płatności ze środków unijnych. Uwzględnienie zmniejszeń do krajowych uzupełniających płatności bezpośrednich przyznawanych rolnikom, którzy podlegają modulacji, powinno dotyczyć tylko płatności powyżej 300 000 euro.

Minister Spraw Zagranicznych nie podzielił powyższej opinii, wskazując na duże ryzyko niekorzystnego rozstrzygnięcia Trybunału. W związku z tym odstąpiono od zaskarżenia ww. decyzji Komisji do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Odnośnie Uchwały nr 2 Rady Krajowej NSZZ RI ,,Solidarność’’ w sprawie opinii do projektu budżetu w zakresie działów związanych z rolnictwem z dnia 22.11.2012 r. do Prezydenta RP w dniu 20 grudnia 2012 r. została przekazana ustawa budżetowa przyjęta przez sejm RP w dniu 12 grudnia 2012 r. W dziale Rolnictwo i łowiectwo zostały zaplanowane wydatki budżetu państwa w wysokości 6 651 704 tys. złotych, a w dziale Rybołówstwo i rybactwo na poziomie 171 084 tys. złotych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here