Strona główna Aktualności Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pismo dotyczące rażąco niskich cen...

Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pismo dotyczące rażąco niskich cen skupu malin

676
0

W dniu 25 września br. do Biura Rady Krajowej NSZZ RI ,,Solidarność’’ wpłynęła odpowiedź z upoważnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi od Podsekretarza Stanu Tadeusza Nalewajka dotycząca stanowiska Rady Krajowej NSZZ RI ,,Solidarność’’ odnośnie niskich cen skupu malin w sezonie 2012.

Według Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi sytuacja, która wystąpiła w ubiegłym i bieżącym roku na rynku malin kierowanych do przetwórstwa to rezultat m.in. podaży przekraczającej popyt reprezentowany przez zakłady przetwórcze zlokalizowane w Polsce, rozdrobnionej podaży na poziomie producentów, rosnących kosztów siły roboczej oraz dużej konkurencji ze strony innych krajów europejskich, a w szczególności z Serbii. Skutkiem tych problemów jest słaba pozycja rynkowa producentów malin oraz duża niestabilność cen na rynku malin. Producenci owoców i warzyw mają mogą korzystać z mechanizmów wsparcia, które oferuje Wspólna Organizacja Rynków Rolnych w sektorze owoców i warzyw. Celem grup lub organizacji producentów owoców i warzyw jest umacnianie pozycji rynkowej producentów. Koncentrując one popyt na środki produkcji – nawozy, środki ochrony roślin mogą negocjować ceny zakupu tych produktów. Inwestuje się również w maszyny służące do zbioru (np. kombajny), przygotowania produktów do sprzedaży, które ograniczają zapotrzebowanie na siłę roboczą. Grupy i organizacje producentów korzystają z form wsparcia z budżetu UE i budżetu krajowego.

W wyniku WPR na rynku owoców i warzyw, która miała miejsce w 2007 roku na wniosek Polski wprowadzono płatność obszarową do owoców miękkich. W wyniku zakończonej w listopadzie 2008 r. dyskusji dotyczącej oceny funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej na wniosek Polski podjęto decyzję o możliwości wypłacania od roku 2012 płatności do owoców miękkich w formie płatności oddzielnej. Określono, że nowe państwa członkowskie stosujące system jednolitej płatności obszarowej, w tym Polska, mogły do 1 sierpnia 2011 podjąć decyzje o przyznawaniu od roku 2012 oddzielnej płatności do owoców miękkich. Oznacza to możliwość dalszego stosowania płatności do owoców miękkich w innej formie, niż dotychczas. Od 2012 r. płatność do owoców miękkich jest płatnością oddzieloną od produkcji, która jest wypłacana w oparciu o okres referencyjny. Warunkiem kwalifikowalności do płatności do owoców miękkich w 2012 r. jest poza spełnieniem warunków przyznania jednolitej płatności obszarowej i złożenia wniosku o tę płatność, przyznanie rolnikowi przejściowej płatności do owoców miękkich za 2008 rok.

Od czasu akcesji do UE, Polska związana jest Wspólną Taryfą Celną UE oraz Wspólną Polityką Handlową UE. Wszelkie decyzje co do poziomu importowanych stawek celnych czy środków ochronnych w imporcie podejmowane są nie przez poszczególne kraje UE, a przez instytucje UE i obowiązują w równym stopniu wszystkie kraje członkowie UE. Decyzje te muszą być zgodne z zobowiązaniami międzynarodowymi UE.

Zarówno przepisy WTO, jak i postanowienia dwustronnych umów o wolnym handlu dopuszczają możliwość stosowania restrykcji w imporcie produktów w przypadku, gdy zagrażają one zdrowiu i życiu ludzi, zwierząt lub roślin.

W ostatnich latach w Polsce nastąpił wzrost importu malin mrożonych z krajów pozaunijnych do Polski. Szczególnie duży wzrost odnotowano w roku 2011, ale w roku bieżącym również odnotowano duży import z krajów pozaunijnych, choć bez wyraźnej tendencji wzrostowej w porównaniu z rokiem poprzednim. W wyniku tych zmian w kierunkach importu, począwszy od 2011 roku do Polski z krajów pozaunijnych importowanych jest więcej malin mrożonych niż z krajów UE.

W odniesieniu do postulatu dotyczącego zobowiązania właściwych inspektoratów i agencji do prowadzenia systematycznej i dokładnej działalności nadzorczej i kontrolnej w celu gwarancji importu bezpiecznej żywności Podsekretarz Stanu informuje, że instytucją wykonująca zadania z zakresu zdrowia publicznego poprzez sprawowanie kontroli i nadzoru nad warunkami higieny w różnych dziedzinach życia jest Państwowa Inspekcja Sanitarna.


Odnosząc się do kwestii wzmocnienia działań informacyjnych dla producentów rolnych przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego poinformowano, że Centrum Doradztwa Rolniczego prowadzi szkolenia z zakresu przetwórstwa rolno-spożywczego, uwzględniające tematy związane z marketingiem, obrotem towarowym i polityką, zarówno krajową, jak i zagraniczną w tym zakresie.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zobowiązało się do przekazania informacji o potrzebie intensyfikacji działań informacyjnych na temat rynku owoców i warzyw, ze szczególnym uwzględnieniem owoców miękkich, na najbliższej naradzie kadry zarządzającej ODR.

Poprzedni artykułMarsz poparcia dla życia, rodziny i katolickich mediów – Lubartów 23.09.2012
Następny artykułPrzewodniczący
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj