Strona główna Aktualności Nowa kadencja Komisji do Spraw Środków Ochrony Roślin

Nowa kadencja Komisji do Spraw Środków Ochrony Roślin

624
0

27 kwietnia 2013 r. wejdzie w życie ustawa o środkach ochrony roślin, ogłoszona 12 kwietnia br. (Dz. U. poz. 455 ). Tego samego dnia, zgodnie z art. 81 tej ustawy, upływa kadencja Komisji do Spraw Środków Ochrony Roślin utworzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm.).

Wobec tego, zgodnie z przepisami art. 13 ustawy o środkach ochrony roślin powołana zostanie nowa Komisja do spraw Środków Ochrony Roślin, która pełnić będzie funkcję organu opiniodawczo-doradczego ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Do zadań Komisji należy opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw rolnictwa, spraw dotyczących substancji czynnych, sejfnerów, synergetyków i środków ochrony roślin, w szczególności wydawania opinii w zakresie oceny lub uwag.

Komisja składać się będzie z siedmiu członków:

– jednego przedstawiciela ministra właściwego do spraw rolnictwa;

– jednego przedstawiciela ministra właściwego do spraw środowiska;

– jednego przedstawiciela ministra właściwego do spraw zdrowia;

– jednego przedstawiciela Krajowej Rady Izb Rolniczych;

– jednego przedstawiciela organizacji społecznych, których statutowym celem

działania jest ekologia;

– jednego przedstawiciela związków zawodowych rolników;

– jednego przedstawiciela organizacji społecznych, których statutowym celem

działania jest pszczelarstwo.

Zgodnie z przepisami art. 13 ust. 5 ustawy o środkach ochrony roślin, przedstawicieli organizacji, o których mowa w w/w pkt 5-7 powołuje minister właściwy do spraw rolnictwa spośród kandydatów zgłoszonych odpowiednio przez związki zawodowe rolników oraz organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ekologia albo pszczelarstwo.

Wobec powyższego związki zawodowe rolników, organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ekologia lub pszczelarstwo mogą zgłaszać kandydatów na członków Komisji do Spraw Środków Ochrony Roślin, spełniających wymagania określone

w art. 13 ust. 6 ustawy o środkach ochrony roślin tj. nie pozostając w takim stosunku prawnym lub faktycznym z producentami, posiadaczami zezwoleń na wprowadzanie środka ochrony roślin lub podmiotami posiadającymi pozwolenia na handel równoległy, który może budzić wątpliwości co do ich bezstronności w zakresie ich opinii; nie biorą udziału w opracowywaniu oceny lub uwag; będą utrzymywać w tajemnicy wszelkie informacje, wyniki badań i dane związane z opiniowanymi sprawami.

Jednocześnie biorąc pod uwagę specyfikę pracy Komisji do Spraw Środków Ochrony Roślin oraz procesu rejestracji środków ochrony roślin pożądane jest aby zgłaszani kandydaci spełniali następujące wymagania dodatkowe:

– posiadali co najmniej tytuł naukowy doktora (wskazanie dorobku naukowego);

– wykazywali znajomość problematyki produkcji rolniczej, w tym zasad rejestracji środków ochrony roślin;

– posiadali znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym analizowanie dokumentacji technicznej z zakresu właściwości fizykochemicznych lub metod analitycznych lub toksykologii lub pozostałości lub losu i zachowania w środowisku lub ekotoksykologii lub skuteczności działania środków ochrony roślin.

Mając na uwadze konieczność zachowania ciągłości procesu rejestracji środków ochrony roślin zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do 27 maja 2013 r.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Hodowli i Ochrony Roślin

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

 

Poprzedni artykułUWAGA! ARR wstępnie podsumowała rok kwotowy 2012/ 2013
Następny artykułSprawozdanie z posiedzenia Świętokrzyskiej Rady Wojewódzkiej w dniu 28 kwietnia 2013r w Kielcach
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj