Strona główna Aktualności Konsultacje społeczne dotyczące modernizacji i uproszczenia Wspólnej Polityki Rolnej

Konsultacje społeczne dotyczące modernizacji i uproszczenia Wspólnej Polityki Rolnej

716
0

Przypominamy, że do 2 maja br. trwają

OTWARTE KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE MODERNIZACJI I UPROSZCZENIA WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety i wyrażenia swojej opinii na stronie Komisji Europejskiej.

Ankieta w języku polskim dostępna jest pod linkiem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FutureCAP?surveylanguage=PL

Wszystkie zebrane dane mają faktycznie zostać użyte w kształtowaniu projektu dotyczącego przyszłości WPR, przede wszystkim jeśli chodzi o uproszczenie i unowocześnienie polityki.

—-

2 lutego 2017 r. Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan otworzył konsultacje społeczne na temat przyszłości wspólnej polityki rolnej.

Wspólną politykę rolną UE (WPR) opracowano na początku lat 60., aby cele określone w traktacie rzymskim (z 1957 r.) przełożyć na konkretną politykę. Następnie WPR została włączona do Traktatu o Unii Europejskiej. Podobnie jak wszystkie inne polityki lub programy UE również WPR podlega innym postanowieniom traktatu, aby zapewnić jej spójność z ogólnymi celami Unii.

Zgodnie z art. 39 traktatu (dawny art. 33 TWE) celami wspólnej polityki rolnej są:

a) zwiększenie wydajności rolnictwa przez wspieranie postępu technicznego, racjonalny rozwój produkcji rolnej, jak również optymalne wykorzystanie czynników produkcji, zwłaszcza siły roboczej;

b) zapewnienie w ten sposób odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej, zwłaszcza przez podniesienie indywidualnego dochodu osób pracujących w rolnictwie;

c) stabilizacja rynków;

d) zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw;

e) zapewnienie rozsądnych cen w dostawach dla konsumentów.

WPR była wielokrotnie reformowana, ostatnim razem w 2015 r. po decyzji wydanej w 2013 r. Od tego czasu znacznie zmienił się kontekst, w jakim kształtowano tę reformę. A konkretnie:

    • Ceny produktów rolnych znacznie spadły i wzrosła niepewność na rynku między innymi z powodu czynników makroekonomicznych i napięć geopolitycznych, które hamowały przejrzyste, długoterminowe planowanie w tym sektorze.
    • W negocjacjach handlowych umowy dwustronne wyraźniej zaczęły dominować nad umowami wielostronnymi. Ta zmiana wymaga starannego wyważania interesów ofensywnych i defensywnych oraz odpowiedniego uwzględniania niektórych wrażliwych sektorów.
    • UE podjęła nowe zobowiązania międzynarodowe, zwłaszcza jeśli chodzi o zmiany klimatu ((w ramach 21. Konferencji Stron (COP 21)) i szerokie aspekty zrównoważonego rozwoju (w ramach celów ONZ dotyczących zrównoważonego rozwoju). Ponadto UE odczuwa skutki innych zmian geopolitycznych, takich jak nowe masowe przepływy migracyjne.

Wymienione wyżej czynniki wywołały żywą debatę publiczną o tym, czy reforma z 2013 r. była wystarczająco daleko idąca, aby odpowiedzieć na szersze wyzwania związane zapewnieniem równowagi wsparcia, perspektywami ekonomicznymi dla rolnictwa i obszarów wiejskich, ochroną środowiska (np. za pomocą zazieleniania), środkami dotyczącymi zmiany klimatu, a także zrównoważoną i bezpieczną produkcją żywności. Trzeba również szczegółowo zbadać nowe możliwości, jakie pojawiają się w obszarach zdrowia, handlu, biogospodarki, gospodarki o obiegu zamkniętym oraz gospodarki cyfrowej.

W związku z tym, w ramach swojego programu prac na 2017 r., Komisja będzie kontynuować prace i prowadzić szerokie konsultacje w sprawie uproszczenia i modernizacji WPR, aby zmaksymalizować swój wkład w osiągnięcie dziesięciu priorytetów Komisji oraz celów zrównoważonego rozwoju. Działania te będą skoncentrowane na szczegółowych priorytetach politycznych na przyszłość, przy uwzględnieniu opinii platformy REFIT i bez uszczerbku dla kolejnych wieloletnich ram finansowych. Punktem wyjścia musi być dobrze uzasadniona ocena wyników obecnej polityki.

Przyszłość WPR jest już omawiana na różnych szczeblach, a proces ten obejmie również szeroko zakrojone konsultacje i ocenę skutków. Celem jest podsumowanie dostępnych danych naukowych na temat wyników dotychczasowej WPR, wyciągnięcie wniosków z realizacji ostatniej reformy, przeprowadzenie ustrukturyzowanego dialogu, potwierdzenie tego, jakie są obecne trudności i oszacowanie potrzeb dotyczących modernizacji i uproszczenia WPR.

Kwestionariusz ten jest częścią szerokich konsultacji, a jego wyniki zostaną wykorzystane przy ocenie skutków. Wyniki zostaną opublikowane na tej stronie i przedstawione podczas publicznej konferencji w lipcu 2017 r.

Konsultacje te w żaden sposób nie przesądzają o przydziale środków finansowych na WPR w kolejnych WRF.

Poprzedni artykułGrupa robocza „Rolnictwo ekologiczne”
Następny artykułKonferencja „JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA – WIEŚ”
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj