Strona główna Aktualności Komunikat ze spotkania przedstawicieli MRiRW 29-30.01.2013 r.

Komunikat ze spotkania przedstawicieli MRiRW 29-30.01.2013 r.

641
0

Komunikat ze spotkania przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Rolników Woj. Zachodniopomorskiego w dniach 29-30 stycznia 2013 r. w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny przyjął informację o wydaniu przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych zarządzeń realizujących ustalenia z dnia 11 stycznia 2013 r.

Komitet poinformował o dobrej współpracy z Pełnomocnikiem Prezesa ANR pełniącym obowiązki dyrektora Oddziału.

Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych deklaruje pozostawienie Pełnomocnika Prezesa w Oddziale Terenowym w Szczecinie, dopóki nie zostaną wdrożone wypracowane wspólnie przez Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi postulaty dot. obrotu nieruchomościami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Dla transparentności sytuacji w obrocie ziemią w województwie zachodniopomorskim Komitet Protestacyjny żąda:

– pozostawienia Pana Jacka Malickiego w OT ANR w Szczecinie z uprawnieniami  Dyrektora Oddziału Terenowego ANR w Szczecinie;

– odwołania zastępców Dyrektora OT ANR w Szczecinie, w tym w filii w Koszalinie.

1. Podatek dochodowy w rolnictwie

Właściwym w sprawie podatku dochodowego jest Minister Finansów, który dotychczas nie przedłożył projektu założeń do projektu ustawy w sprawie opodatkowania działalności rolniczej podatkiem dochodowym.

Zdaniem Komitetu Protestacyjnego właściwym podatkiem w rolnictwie jest podatek rolny.

2. Dopłaty bezpośrednie

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podejmuje stanowcze działania mające na celu sprawiedliwy podział limitu dopłat bezpośrednich dla wszystkich państw UE z uwzględnieniem limitu dla Polski na 1 ha na poziomie średnio-europejskim. Ponadto postulowane jest utrzymanie w Polsce jednolitego, uproszczonego systemu płatności bezpośrednich.

Komitet Protestacyjny domaga się od Rządu RP zdecydowanych działań mających na celu wyrównanie dopłat do poziomu tzw. „starej piętnastki”.

3. Program zazielenienia WPR

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opowiada się przeciwko tzw. zazielenieniu – wyłączeniu z produkcji upraw na poziomie 7 % gruntów kwalifikujących się do płatności. Ostatnie ustalenia na forum UE przewidują, że program zazielenienia będzie obowiązywał jedynie na poziomie do 3% gruntów kwalifikujących się do płatności, z czego gospodarstwa rolne do 15 ha zostałyby wyłączone z tego wymogu.

Komitet Protestacyjny uznaje za nieuzasadnione wyłączenie z powierzchni upraw w sytuacji, gdy wzrasta liczba ludności oraz maleje powierzchnia użytków rolnych. W tej sytuacji Komitet postuluje podjęcie przez Rząd RP działań mających na celu utrzymanie produkcji na dotychczasowym obszarze.

4. Modulacja

Warunki realizacji dopłat bezpośrednich w roku 2013 będą analogiczne jak w roku 2012. Obowiązywać będzie 10% obniżenie płatności dla gospodarstw rolnych otrzymujących płatności powyżej 5000 € i dodatkowo 4% dla gospodarstw rolnych otrzymujących płatności pow. 300 tys. €.

W roku 2013 rolnicy otrzymają w miejsce uzupełniających płatności obszarowych „Przejściowe Wsparcie Krajowe” finansowane z budżetu krajowego. Jest to rozwiązanie zaakceptowane przez Komisję Europejską na skutek wprowadzenia w 2012 r. modulacji w nowych państwach członkowskich.

Komitet zdecydowanie protestuje przeciwko wprowadzeniu 10% redukcji dopłat, wobec nieosiągnięcia poziomu średniej unijnej dopłat.

5. Wstrzymanie prywatyzacji spółek sektora rolno-spożywczego, które są prywatyzowane bez czynnego udziału rolników.

Proces prywatyzacji spółek Skarbu Państwa prowadzony jest przez Ministra Skarbu Państwa. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi współpracuje w tym zakresie z MSP, przedstawiając postulaty środowiska rolniczego.

Komitet domaga się od Rządu RP takich rozwiązań prawnych, które:

– zabezpieczą uczestnictwo rolników (w systemie plantatorskim) w procesie prywatyzacji spółek Skarbu Państwa w sektorze rolnictwo i przemysł spożywczy,

– zagwarantują Skarbowi Państwa utrzymanie pakietu kontrolnego w strategicznych przedsiębiorstwach sektora rolnego i przemysłu spożywczego.

6. Wprowadzenie przepisów umożliwiających rolnikom przetwarzanie własnych surowców i ich sprzedaży

Gospodarstwa rolne w celu uzyskania lepszych wyników finansowych powinny mieć możliwość przetwarzania swoich produktów i wprowadzania ich do obrotu. Komitet zwraca uwagę na restrykcyjne podejście służb weterynaryjnych w zakresie przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego, bardzo często niejednolite, niespójne, zróżnicowane w zależności od osoby lekarza weterynarii.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi deklaruje pomoc, skierowa
ną do rolników zainteresowanych taką działalnością, w nawiązaniu współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, celem poszerzenia wiedzy i uzyskania jak najszerszych informacji dot. zasad prowadzenia tego typu działalności.

Resort Rolnictwa w ciągu 2 miesięcy przeanalizuje szczegółowo całość zagadnienia, celem rozważenia możliwości wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach m. in. sanitarnych ułatwiających prowadzenie przetwórstwa w gospodarstwach rolnych.

Wicewojewoda Zachodniopomorski deklaruje zorganizowanie posiedzenia Zespołu Konsultacyjnego Wojewody Zachodniopomorskiego ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, którego tematem będzie omówienie współpracy między służbami weterynarii a producentami rolnymi w obszarze sprzedaży bezpośredniej.

W opinii przedstawicieli Komitetu Protestacyjnego:

– należy zmienić definicję działalności rolniczej w przepisach krajowych, przywracając rolnikom możliwość sprzedaży produktów przetworzonych z własnych gospodarstw;

– sprawy przetwórstwa surowców pochodzenia roślinnego powinny należeć do kompetencji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

7. Uprawy GMO

Z dniem 28 stycznia 2013 r. weszły w życie nowe przepisy ustawy o nasiennictwie oraz rozporządzenia Rady Ministrów, które wprowadziły całkowity zakaz stosowania materiału siewnego wszystkich odmian roślin modyfikowanych genetycznie, pod karą w wysokości 200% wartości materiału siewnego oraz nakazu zniszczenia uprawy.

Realizując wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE, nowa ustawa o nasiennictwie zniosła zakaz obrotu i rejestracji materiału siewnego GMO. Komitet Protestacyjny domaga się nowelizacji ustawy o nasiennictwie i zawarcie w niej na mocy art. 18 Dyrektywy 2002/53/WE delegacji do wydania zakazu sprzedaży materiału siewnego GMO.

W opinii Komitetu Protestacyjnego gwarancję na zakaz upraw roślin GMO może dać jedynie zapis ustawowy (nowelizacja ustawy o GMO w której będzie zawarty całkowity zakaz upraw roślin modyfikowanych genetycznie). Dodatkowo powinno zostać przekazane opracowanie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. akcji informacyjnej dla producentów rolnych na temat zakazu stosowania materiału siewnego odmian genetycznie zmodyfikowanych. Należy włączyć wszystkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego do kampanii informacyjnej.

8. Zwrot podatku akcyzowego.

Projekt zmiany ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przewiduje zniesienie opłaty skarbowej za kserokopie faktur za zakup oleju napędowego oraz przewiduje włączenie biopaliwa do katalogu paliwa rolniczego.

Na rok 2013 stawka zwrotu podatku akcyzowego za 1 litr paliwa nie uległa zmianie w stosunku do 2012 r. i wynosi 0,95 zł. Przy planowaniu wydatków budżetowych na kolejne lata Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie podejmowało działania mające na celu podniesienie kwoty zwrotu podatku akcyzowego.

Komitet Protestacyjny podtrzymuje postulat zwiększenia limitu zużycia paliwa rolniczego do 120 l/ha oraz zwrotu pełnej kwoty akcyzy.

9. KRUS i ubezpieczenia zdrowotne.

Przedstawiciele obu stron są zgodni co do utrzymania obecnego systemu ubezpieczeń społecznych rolników w ramach KRUS. Działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi skoncentrowane są na usprawnieniu tego systemu.

W opinii Komitetu Protestacyjnego ewentualne zmiany nie mogą powodować dodatkowych obciążeń finansowych rolników. Komitet żąda zmiany niesprawiedliwych zapisów ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników.

Strony oświadczają, że w dalszym ciągu będą dążyć do udoskonalenia regulacji prawnych dot. obrotu nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Skarbu Państwa. W ciągu miesiąca strony podejmą współpracę w sprawie wypracowania nowych regulacji prawnych w tym zakresie. Współpraca dotyczyć będzie również spraw wymienionych w pkt. 1-9.

Zdaniem Komitetu Protestacyjnego powołanie Komisji Dialogu Społecznego ds. rolnictwa mogłaby w przyszłości zapobiegać powstawaniu napięć społecznych w obszarze wsi i rolnictwa. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie wspierało działania organizacji rolniczych w sprawie utworzenia Komisji Dialogu Społecznego ds. rolnictwa.

Komitet Protestacyjny postuluje rozpoczęcie prac nad stworzeniem funduszu świadczeń gwarantowanych za sprzedane produkty rolne.

W związku z wydaniem przez Prezesa ANR zarządzeń realizujących ustalenia z dnia 11 stycznia br. oraz wyjaśnieniem kwestii zawartych w pozostałych postulatach niezwiązanych z obrotem gruntami, z wyjątkiem spraw personalnych, Podsekretarz Stanu Pani Zofia Szalczyk poprosiła Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny o zaprzestanie akcji protestacyjnej.

Komitet Protestacyjny uznaje, że istniejące rozbieżności

nie stanowią podstawy do zaprzestania protestu.

(-)

Podsekretarz Stanu

w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zofia Szalczyk

(-)

Przedstawiciele MKP RWZ

Poprzedni artykułDrugi dzień negocjacji z Zofią Szalczyk trwa
Następny artykułProtest rolników trwa nadal
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj