Strona główna Aktualności Komunikat ze spotkania grupy roboczej powołanej w porozumieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju...

Komunikat ze spotkania grupy roboczej powołanej w porozumieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komitetu Protestacyjnego z 3-4 stycznia 2013 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie

539
0

Komitet Protestacyjny uważa, że dalsza współpraca środowiska rolniczego z obecną Dyrekcją OT ANR w Szczecinie nie jest i nie będzie w dalszej perspektywie możliwa.


W toku spotkania grupy roboczej ustalono:

 

I Przetarg ograniczony

1. Agencja odstępuje od przeprowadzenia przetargu na wniosek upoważnionego przez izbę rolniczą członka komisji albo po zgłoszeniu sprzeciwu Izby Rolniczej, w związku z uzasadnionymi wątpliwościami odnośnie osób mających uczestniczyć w przetargu.

2. W przypadku dwukrotnego odwołania przetargu Agencja przeznacza nieruchomość do przetargu ograniczonego na dzierżawę krótkoterminową, nie krótszą niż jeden okres wegetacyjny. Umowa dzierżawy zawarta w tym trybie może być przedłużona na okres przekraczający 3 lata.

II Przetarg ograniczony ofertowy

3. Na uzasadniony względami gospodarczymi wniosek Izby Rolniczej Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych może przeprowadzić ograniczony przetarg ofert pisemnych na sprzedaż nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w celu utworzenia albo powiększenia gospodarstwa rodzinnego. Tryb ten winien być rozważany w pierwszej kolejności.

4. Wniosek, o którym mowa w pkt. 1, powinien wskazywać w szczególności inne poza ceną i warunkami płatności kryteria oceny oferty takie jak na przykład:

a) Powierzchnia gospodarstwa ,

b) Odległość gospodarstwa od położenia sprzedawanej nieruchomości.

III Prawo odkupu

5. W załączniku do wytycznych stanowiących załącznik do zarządzenia nr 18/12 Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa katalog sytuacji, w których Agencja może wykonywać prawo odkupu rozszerza się o przypadki gdy:


a) Nabyta nieruchomość wykorzystywana jest na inny cel, niż prowadzenie działalności rolniczej,

b) Prowadzona działalność rolnicza na nabytej nieruchomości nie jest wykonywana osobiście przez nabywcę

6. Izba Rolnicza zawiadomi o zasadności skorzystania z prawa odkupu przez Agencję. W terminie 7 dni Agencja zobowiązana jest do udzielenia odpowiedzi i uzasadnienia w przypadku nieskorzystania z prawa odkupu.

IV Sankcje finansowe

7. Wprowadzenie w umowie sprzedaży nieruchomości Zasobu WRSP sankcji finansowych w wysokości 40% ceny sprzedaży za niedotrzymanie przez nabywcę w okresie 10 lat zobowiązania się do

a) Osobistego prowadzenia działalności rolniczej na gruncie nabytym z Zasobu

b) Poinformowania o zamiarze zbycia nabytej nieruchomości, w przypadku gdy Agencji nie przysługuje prawo pierwokupu albo zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

c) Nieustanawiania bez zgody Agencji hipoteki na gruncie nabytym z Zasobu.

V Zabezpieczenia

8. Stosowanie przy sprzedaży na raty nieruchomości rolnych w trybie przetargu ograniczonego zabezpieczeń jedynie w formie hipoteki oraz weksla In blanco.

Strony oświadczają, że w dalszym ciągu będą dążyć do udoskonalenia regulacji prawnych dotyczących obrotu nieruchomościami rolnymi.PROTOKÓŁ ROZBIEŻNOŚCI


1. Komisja przetargowa

Propozycja Komitetu Protestacyjnego:

W skład komisji przetargowej wchodzą trzy osoby wskazane przez Izbę Rolniczą, po zasięgnięciu opinii rolniczych związków zawodowych  i dwie osoby wskazane przez ANR.

Propozycja Przedstawicieli Ministerstwa:

W skład komisji przetargowej wchodzą przewodniczący oraz dwóch członków wskazanych przez Agencję, a na wniosek Izby Rolniczej, złożony po zasięgnięciu opinii rolniczych związków zawodowych, skład komisji rozszerza się o osoby wskazane przez Izbę Rolniczą, nie więcej jednak niż 50% składu komisji.

2. Prawo odkupu

Propozycja Komitetu Protestacyjnego:

  • Komitet proponuje obowiązkowe stosowanie przez ANR prawa odkupu lub pierwokupu w sytuacjach, kiedy ziemia zakupiona w drodze przetargu ograniczonego i pierwszeństwa nabycia, wykorzystywana jest niezgodnie z przeznaczeniem, o czym mówi ustawa.
  • Stworzenie funduszu przeznaczonego na odkup nieruchomości wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Zgodnie z ustaleniami z dnia 28 grudnia 2012 roku poczynionymi w trakcie spotkania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Stanisława Kalemby oraz Prezesa ANR Pana Leszka Świętochowskiego z Przedstawicielami Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego, rozmowy na temat pozostałych postulatów Komitetu Protestacyjnego zostaną przeprowadzone w terminie późniejszym uzgodnionym między stronami.


 

Poprzedni artykułProtest NSZZ RI ,,Solidarność'' we Wrocławiu pod ANR – 21.12.2012
Następny artykułDziś zaostrzenie i rozszerzenie protestu
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj