Strona główna Aktualności Komunikat Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13.06.2013 roku

Komunikat Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13.06.2013 roku

703
0

W komunikacie:

Część I – Dla MIESZKAŃCÓW SZCZECINA.

– FOLWARK ZWIERZĘCY przed URZĘDEM.

– DRZWI OTWARTYCH TRAKTORÓW – Jak TO działa?

– ULOTKA INFORMACYJNA (PDF w załączeniu).

Część II – DLA POLITYKÓW, MEDIÓW i ZAINTERESOWANYCH.

– CZY PROTEST ROLNIKÓW jest POLITYCZNY? TAK.

– Przypomnienie genezy protestu.

– Dlaczego środowisko rolników różni się co do oceny realizacji postulatów?

– ROZMOWY I ICH REZULTATY.

– MINISTER STANISŁAW KALEMBA.

 

Część I – Dla MIESZKAŃCÓW SZCZECINA

FOLWARK ZWIERZĘCY przed URZĘDEM

Zapraszamy mieszkańców Szczecina do odwiedzenia folwarku przed wejściem głównym do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (Wały Chrobrego / Miasteczko namiotowe NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego). Przedstawiamy nasze zwierzęta: baran – Stefek, lubi szczaw. Koza – Ewa. Kaczor – Bartek ze swoim stadem rodem ze Szczecina. Gęś I – Hanka. Ciągnie ją do stolicy… Gęś II – Julka. Cielak I – Vincenty. Cielak II – Pawełek. Najładniejsza kura – Asia ze swoim zespołem przepadają za sportem. Zapraszamy w piątek, 14.06.2013 r.

DRZWI OTWARTYCH TRAKTORÓW – Jak TO działa?

Protestujący w Szczecinie rolnicy zapraszają mieszkańców na „DZWI OTWARTYCH TRAKTORÓW”. Przyjdź i zasiądź w fotelu rolnika. Dowiedz się jak TO działa. Traktory, których wartość przekracza często cenę luksusowego samochodu, są niezbędnymi i nowoczesnymi narzędziami pracy. Przy okazji rolnicy powiedzą, jakie są miesięczne raty za „luksus” posiadania takich maszyn. Zapraszamy w piątek, 14.06.2013 r., w godz. 13.00- 18.00.

ULOTKA

Protestujący rolnicy rozdawali będą ulotkę, w której starają się odpowiedzieć na pytania: dlaczego należy rozwijać gospodarstwa rodzinne? Dlaczego protestują? I dlaczego protestują właśnie w Szczecinie? Dokonali również krótkiej charakterystyki zachodniopomorskiego rolnictwa.

ulotka.pdf

 

Część II – DLA POLITYKÓW, MEDIÓW i ZAINTERESOWANYCH

 

DLACZEGO PROTEST TRWA?

ROZMAWIAJMY NA ARGUMENTY a NIE POLITYKĘ

CZY PROTEST ROLNIKÓW jest POLITYCZNY?

TAK. Nasz protest jest polityczny. Przeciwstawiamy się polityce państwa względem zachodniopomorskiej wsi i rolnictwa. Warszawa od kilku dziesięcioleci uprawia drenaż Pomorza Zachodniego. Obecnie między innymi w postaci wyprzedaży ziemi rolnej.

Relacje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych można określić jako dialog. Nawet w sytuacji, gdy Marcin Zydorowicz, Wojewoda Zachodniopomorski dowiaduje się o kontynuacji protestów z mediów (dop. najwidoczniej Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej nie popierający obecnego protestu nie przekazał Panu Wojewodzie informacji o nastrojach wśród rolników). Poza tym Komitet Protestacyjny Rolników WZ systematycznie wysyła komunikaty do wiadomości służb Pana Wojewody. W tym niniejszy komunikat: http://protestrolnikow.pl/komunikat-komitetu-protestacyjnego-rolnikow-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-z-dnia-25-05-2013-r/

Kiedy siadamy do stołu politycy mają za sobą władzę, a rolnicy – dla równowagi – traktory. Dzięki temu rozmawiamy. I jak pokazały ostatnie miesiące, taka strategia postępowania jest uzasadniona nie tylko względem strony rządowej ale i względem przedstawicieli naszego środowiska odpowiedzialnych za kontakty ze stroną rządową i realizację zgłoszonych postulatów. Obserwujemy pewną prawidłowość. Kiedy traktory „znikają” z ulic kończy się dialog. Kiedy wracają – zaczynamy rozmawiać. Kalendarze polityków wypełniają się sprawami ważnymi dla
rolników.

ARGUMENTY KOMITETU PROTESTACYJNEGO:

Zasadnym jest przypomnienie genezy protestu oraz poziomu realizacji zgłoszonych postulatów.

DLACZEGO PROTESTUJEMY

i dlaczego środowisko rolników różni się co do oceny realizacji postulatów przedstawionych przez MKPRWZ?

Wprowadzenie na początku ubiegłego roku – z zaskoczenia bez konsultacji, kilku rozwiązań skutkujących nowymi obciążeniami (dop. składka na ubezpieczenie zdrowotne rolników, rozszerzenie pow. OSN) oraz ograniczających dochody (dop. modulacja krajowych płatności uzupełniających), stało się przyczyną największej od wielu lat rolniczej demonstracji przeprowadzonej w Szczecinie 29 lutego 2012 r. Wzięło w niej udział ok. 2 tys. osób. Na gorącą atmosferę wywołaną w/w problemami, w połowie ubiegłego roku nałożyły się skutki ustawy z dnia 16 września 2011 r., nowelizującej zasady gospodarowania gruntami rolnymi przez Agencję Nieruchomości Rolnych. W wyniku wprowadzenia nowych rozwiązań Agencja przestała przedłużać dzierżawy, w przypadku kiedy rolnik nie decydował się na wykup dzierżawionej ziemi   z powodu braku środków, był sprzedawany razem z dzierżawą osobie trzeciej. Na przetargach ograniczonych przeznaczonych dla rolników na powiększenie gospodarstw rodzinnych, zaczęły pojawiać się osoby podstawione „słupy”. W efekcie, w roku ubiegłym, jeszcze dwukrotnie (14 czerwca i 5 grudnia 2012 r.) wznawialiśmy czynną akcję protestacyjną. Wśród zgłoszonych w dniu 5 grudnia 2012 r. 14 postulatów, 4 dotyczyły gospodarowania gruntami, domagaliśmy się między innymi:

1/ Wprowadzenia moratorium na sprzedaż ziemi z Zasobu WRSP w woj. zachodniopomorskim      do czasu wejścia w życie rozwiązań prawnych gwarantujących skuteczną realizację podstawowego zadania ANR tj. tworzenia i poprawy struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych.

2/ Uznania dzierżawy za pełnoprawną formę rozdysponowania gruntów z Zasobu WRSP             oraz zagwarantowanie możliwości kontynuacji dzierżawy  przez następców prawnych.

3/ Objęcia tarczą antykorupcyjną  procesu gospodarowania gruntami z Zasobu WRSP oraz aktywnego udziału instytucji i organów państwowych w zwalczaniu patologii związanych z procesem rozdysponowania gruntów.

4/ Przygotowania rozwiązań prawnych  wzorowanych na innych krajach UE  ograniczających pełną swobodę obrotu ziemią rolniczą i wspierających rodzinny charakter gospodarstw rolnych.

ROZMOWY I ICH REZULTATY

W trakcie 77 dni protestu w Szczecinie występowały różne fazy intensywności negocjacji  i efektywności rozmów protestujących rolników ze stroną rządową. Rozmowy nabierały tempa z chwilą gdy istniała groźba zaostrzenia form protestu, jeżeli tej groźby nie było pozwalano rolnikom spokojnie kruszeć na mrozie, choć osiągnięte rozwiązania można było wypracować w ciągu kilku dni. Podobną zależność można zaobserwować również obecnie. Analizując kalendarium pracy Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w zakresie obrotu nieruchomościami,  przedstawione na stronie www.zir.pl, w tekście pt. „Sukces ma wielu ojców, porażka jest sierotą…”.  Z punktu widzenia „sieroty” trudno nie oprzeć się wrażeniu, że to właśnie akcja protestacyjna z dnia 29 maja br. i groźba następnych protestów (w tym kontekście pilna potrzeba wykazania ich bezcelowości), umożliwiła Zarządowi ZIR ogłoszenie sukcesu związanego z uzgodnieniem kryteriów do przetargów ofertowych. Czy naprawdę będzie to sukces pokaże przyszłość.

W KOMUNIKATACIE z dnia 11.06.2013 r. Komitet Protestacyjny Rolników Województwa Zachodniopomorskiego 11.06.2013 r. krytycznie odniósł się do uzgodnień poczynionych pomiędzy Agencją Nieruchomości Rolnych, a Zarządem Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w sprawie kryteriów dla przetargów ograniczonych ofertowych na zakup ziemi rolnej. Więcej: http://protestrolnikow.pl/komunikat-komitetu-protestacyjnego-rolnikow-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-z-dnia-11-06-2013-r/

MINISTER STANISŁAW KALEMBA

W wywiadzie udzielonym Programowi Pierwszemu Polskiego Radia w dniu 11.06.2013 r. (http://www.polskieradio.pl/7/129/Artykul/863561) Minister Stanisław Kalemba przywołuje ustalenia z dnia 11 stycznia 2013 r. zawarte pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych a Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjnym Rolników Województwa Zachodniopomorskiego. Trzeba  wyraźnie stwierdzić, że zawarte w ustaleniach rozwiązania są rozwiązaniami prowizorycznymi. Zostały przyjęte w ramach realizacji postulatu pierwszego, zamiast moratorium na sprzedaż ziemi – po to, aby zachodniopomorscy rolnicy zdecydowani na kupno ziemi mogli skorzystać z obowiązujących do końca roku preferencyjnych warunków rozkładania na raty ceny zakupionych gruntów. Zwracamy uwagę na fakt, iż przyjęte w ustaleniach rozwiązania nie zostały wprowadzone żadnym aktem prawnym, jedynie zarządzeniami wewnętrznymi Prezesa ANR.

W dalszym ciągu nie jest realizowany postulaty nr. 2 dotyczący uznania dzierżawy za pełnoprawną formę gospodarowania gruntami.

Nie mamy wiedzy na temat realizacji postulatu nr. 3.

W kontekście kończącego się z dniem 1 maja 2016 r. moratorium na sprzedaż ziemi rolniczej cudzoziemcom szczególnie niepokoi brak realizacji postulatu nr 4 – którego realizacja zgodnie z komunikatem z dnia 30 styczn
ia 2013 r. miała rozpocząć się do końca lutego br.

Brak również znaczących postępów w realizacji pozostałych 10 postulatów. Dodatkowo, w 2013r. dochody rolników zostaną zmniejszone w wyniku zastosowania współczynnika korygującego na poziomie 4,98  proc. dla płatności bezpośrednich, które mają być przyznane rolnikom w przypadku kwot przekraczających 5000 €. Redukcja znów szczególnie mocno dotknie nasz region.

Bardzo niepokoi nas informacja Pana Ministra, że wypracowano rozwiązania które umożliwiają dzierżawcom, przywrócenie terminu na wyłączenia 30 proc. w zamian za zgodę na wykup pozostałej części dzierżawionych gruntów.  Nie akceptujemy tego rozwiązania – po zakończeniu dzierżawy grunty w całości powinny wrócić do Zasobu WRSP, sprzedane spółkom tracone są bezpowrotnie. Takie postępowanie nosi wszelkie znamiona wyprzedaży i z racjonalną gospodarką gruntami, której się domagamy od początku protestów ma niewiele wspólnego.

W wywiadzie Pan Minister sugeruje kontekst polityczny naszego protestu, ponieważ izba rolnicza i kółka nie angażują się teraz uważając, sprawę za załatwioną. Niestety Pan Minister może mieć rację, bo jak racjonalnie wytłumaczyć sytuację kiedy podpisuje się postulaty, zapewnia o nieustępliwej walce aż do ich zrealizowania, a po kilku miesiącach mimo, że zmieniło się niewiele a zakładanych celów nawet nie widać na horyzoncie- twierdzi się,  że wszystko zostało załatwione i piętnuje kolegów, którzy mają odmienną ocenę sytuacji. Jak nie wiadomo o chodzi, to pewnie rzeczywiście chodzi o politykę.

Trudno zgodzić się z Panem Ministrem, że protesty są nieuzasadnione. Pragniemy zapewnić, że jesteśmy gotowi do współpracy i wsparcia niezbędnych zmian legislacyjnych.

 

Poprzedni artykułKomunikat prasowy
Następny artykułDramatyczna sytuacja na rynku truskawek
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj