Strona główna Nowości Nowości Informacja z posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.06.2013...

Informacja z posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.06.2013 r.

612
0

12 czerwca br. odbyły się posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Minister  Informację o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w maju 2013 r. przedstawiła podsekretarz stanu w MRiRW – Krystyna Gurbiel.

Tematem rozmów były m.in. kwestie pakietu dotyczącego reformy WPR oraz reformę wspólnej polityki rybołówstwa. W ramach przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej prezydencja irlandzka przedstawiła informację o wynikach ostatnich triologów oraz przeprowadziła debatę orientacyjną w obszarze płatności bezpośrednich w zakresie trzech kwestii: aktywnego rolnika, płatności dla młodych rolników oraz płatności dla małych rolników.

Odbyło się również  pierwsze czytanie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów. Według polskiego resortu rolnictwa zaproponowane w projekcie rozwiązania będą wywierały negatywny wpływ przede wszystkim na sektor rolny, a także na przetwórstwo i handel.

Wysłuchano również informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu prac nad projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2013.

W związku z tym, że zgłoszone przez państwa członkowskie prognozy wydatków na finansowanie płatności bezpośrednich i wydatków związanych z interwencją rynkową przekraczają roczne limity określone w wieloletnich ramach finansowych, Komisja Europejska zaproponowała współczynnik korygujący płatności bezpośrednie za rok 2013. Współczynnik korygujący płatności bezpośrednie ustalono na poziomie 4,981759%. Będzie on stosowany w odniesieniu do wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w roku kalendarzowym 2013, dla kwot przekraczających 5 000 euro. Korekta finansowa nie będzie dotyczyła Bułgarii, Rumunii i Chorwacji.

Komisja wysłuchała informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wykorzystaniu gruntów rolnych stanowiących własność Skarbu Państwa na inwestycje celu publicznego oraz o zasadach ich przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego.

Poinformowano, że nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ANR może w drodze umowy, nieodpłatnie przekazać na własność jednostce samorządu terytorialnego m.in. na cele związane z budowlami przeciwpowodziowymi w celu umożliwienia realizacji miejscowego planu odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku żywiołu.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja wysłuchała informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca decyzji Komisji Europejskiej i prowadzonych postępowań administracyjnych w celu wyłączenia z finansowania UE Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2004-2013.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Zofia Szalczyk, przedstawiła proces (od strony technicznej) przeprowadzania przez Komisję Europejską kontroli wydatkowania środków finansowych UE z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejskiego Funduszu Rolniczego (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Kontrole polegają na badaniu zgodności przepisów krajowych z prawem UE oraz na sprawdzaniu zgodności realizacji poszczególnych wniosków z przyjętymi przez agencje wykonawcze procedurami. Ocenia się, że stosunkowo niska liczba postepowań kończy się sankcjami wobec krajów członkowskich.

W okresie od 1 maja 2004 r. do 14 maja 2013 r. KE wyłączyła Polsce z finansowania z funduszy unijnych 9 decyzjami kwotę 152 607 tys. euro. Obecnie prowadzonych jest przez KE 17 postepowań wyjaśniających z tytułu wydatków dokonanych przez agencje płatnicze – 11 przez ARiMR oraz 6 przez ARR.

W dyskusji podnoszono problemy istniejące w pierwszych latach naszego członkostwa w UE, polegające na niezgodnościach danych pomiędzy bazą ARiMR, a danymi z ewidencji gruntów. Tego dotyczyło między innymi jedno z postepowań UE odnośnie do płatności obszarowych. Minister poinformowała, że od 2008 r. na skutek wykonania nowych, bardziej dokładnych ortofotomap kwestia ta została rozwiązana.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja zapoznała się z informacją Ministra Pracy i Polityki Społecznej o:

– aktualnie występujących problemach związanych z przekraczaniem granicy przez pracowników z zagranicy, zwłaszcza z Ukrainy i Białorusi, udających się do prac sezonowych,

– przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców przy pracach sezonowych oraz aktualnie występujących problemach w ich realizacji,

– problemach związanych z uzyskiwaniem wiz przez pracowników sezonowych z zagranicy.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej – Jacek Męcina poinformował, że obowiązujący system zatrudniania przez pracodawcę cudzoziemców do prac sezonowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Z uwagi na zwiększony popyt na pracę, a jednocześnie wymogi proceduralne utrudniające uzyskanie zezwolenia na pracę, wprowadzono w 2006 r. możliwość powierzania obywatelom Białorusi, Rosji i Ukrainy pracy krótkookresowej, do trzech miesięcy w ciągu kolejnych sześciu miesięcy. Bardziej uproszczony system zatrudniania cudzoziemców na terenie Polski obowiązuje od 2009 r., a możliwość powierzania pracy na uproszczonych zasadach przewidziana jest w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terenie RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

W dyskusji krytycznie oceniono system wydawania wiz oraz brak współpracy między rolnikami a pracownikami poszukującymi pracy. Posłowie zwracali też uwagę na fakt niewielkiej promocji pracy dla Polaków. Krytycznej ocenie poddano także opinię Biura Analiz Sejmowych na temat „Diagnozy zjawiska bezrobocia w Polsce w latach 2003-2013 z uwzględnieniem bezrobocia na wsi”. Przewodniczący posiedzenia, poseł Marek Sawicki (PSL) uznał, że opinia ta będzie przedmiotem analizy na najbliższym Prezydium Komisji.

Poprzedni artykułDramatyczna sytuacja na rynku truskawek
Następny artykułPetycja do Prezesa Rady Ministrów z dn. 14.06.2013 r.
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj