Strona główna Nowości Nowości Informacja z posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 20...

Informacja z posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 20 czerwca br.

648
0

20 czerwca br. odbyły się dwa posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rozpatrzono wniosek i poprawkę zgłoszoną w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt. Podczas drugiego czytania zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu oraz jedną poprawkę. Komisja wniosła o odrzucenie wniosku oraz o przyjęcie poprawki, która dotyczy procedury uzyskiwania pozwolenia od powiatowego lekarza weterynarii na ubój bydła.

Komisja rozpatrzyła i zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. (druk nr 1414) wraz z Analizą NIK (druk nr 1457) w zakresie części budżetowej dotyczącej: rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych, rybołówstwa, budżetów wojewodów ogółem oraz agencji wykonawczych: ARiMR, ARR, ANR, Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych; państwowych osób prawnych: Polskiego Klubu Wyścigów Konnych,  Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie oraz dochodów budżetu środków europejskich, wydatków budżetu środków europejskich, wykonania dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2012 w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej, wykazu programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007 – 2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej, wykazu programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wraz z limitami wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie tych programów, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności, prefinansowania zadań przewidzianych do finansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z przedmiotowym zakresem działania Komisji.

W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Kazimierz Plocke. Upoważniono poseł Krystynę Poślednią (PO) do zaprezentowania powyższego stanowiska na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych. Po przeprowadzonej dyskusji, Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w rozpatrywanym zakresie.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapoznała się również z informacją Ministrów Rozwoju Regionalnego oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stanie prac na Umową Partnerstwa ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa i obszarów wiejskich oraz o stanie prac nad dokumentami programowymi opracowywanymi przez Rząd RP o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz na temat aktualnego sposobu ujęcia zagadnień związanych z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich. Ponadto wysłuchano informacji Ministrów Rozwoju Regionalnego oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat programów operacyjnych opracowywanych w ramach polityki spójności ze szczególnym uwzględnieniem sposobu ujęcia zagadnień związanych z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich, o stanie prac nad kontraktami oraz strategiami wojewódzkimi – w tym regionalnymi programami operacyjnymi – ze szczególnym uwzględnieniem spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Krystyna Gurbiel,  Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowała, że 7 czerwca 2013 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przedstawiło projekt Umowy Partnerstwa, który powstał na bazie Założeń Umowy Partnerstwa 2014-2020 przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 15 stycznia 2013 r.

Umowa Partnerstwa przedstawia cele i priorytety interwencji wraz z podstawowymi wskaźnikami, ukierunkowanie terytorialne planowanej interwencji, opis stopnia uzupełniania się interwencji finansowanych z polityki spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Rybackiej, układ programów operacyjnych, zarys finansowania oraz systemu wdrażania. Wskazane w Umowie cele rozwojowe do 2020 roku, wskaźniki monitorujące ich realizację oraz zakres proponowanych interwencji stanowią punkt odniesienia do określenia szczegółowej zawartości poszczególnych programów operacyjnych z uwzględnieniem postanowień Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa.

Koncentracja działań środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w wymiarze przestrzennym będzie następowała w pięciu wyodrębnionych obszarach strategicznej interwencji państwa (OSI). Jako jeden z OSI wskazano obszary wiejskie, w szczególności o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe.

Minister poinformowała, że Rada Ministrów przyjęła siedem spośród dziewięciu zintegrowanych strategii rozwoju. Jednocześnie, w poszczególnych resortach zakończone zostały prace nad strategiami rozwoju na lata 2011-2020 określonymi w dokumencie pt. Plan uporządkowania strategii rozwoju przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 24 listopada 2009 r.

Przedstawiono Komisji również informację w sprawie programów operacyjnych opracowywanych w ramach polityki spójności ze szczególnym uwzględnieniem sposobu ujęcia zagadnień związanych z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich. W celu wypracowania wspólnych założeń programowych dla wszystkich funduszy WRS, dążąc do ujęcia problemów we wszystkich programach operacyjnych MRiRW ściśle współpracuje z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.

Posłowie zapoznali się również z informacją resortu rozwoju regionalnego dotyczącą prac nad kontraktem terytorialnym, które prowadzone są równolegle do procesu programowania wszystkich programów operacyjnych, w tym programów regionalnych. Poinformowano, że obecnie trwa runda bilateralnych spotkań roboczych między przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego a reprezentacjami poszczególnych regionów i zgodnie z harmonogramem prac nad nowymi programami operacyjnymi prace powinny być zakończone do końca br.

W trakcie dyskusji posłowie pytali m.in. o kwestię finansowania dróg gminnych w przyszłym budżecie oraz czy są prowadzone rozmowy w sprawie linii demarkacyjnych pomiędzy polityką spójności, PROW a regionalnymi programami operacyjnymi.

Poprzedni artykułJutro ostatni dzień na składanie wniosków o dopłatę do materiału siewnego
Następny artykułDobiega końca wypłata dopłat bezpośrednich, ONW i płatności rolnośrodowiskowych za 2012 r.
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj