Strona główna Copa-Cogeca Grupa robocza „Środowisko”

Grupa robocza „Środowisko”

255
0

W dniu 08 lipca 2021 r. odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Środowisko” Copa-Cogeca, w którym uczestniczył Jerzy Bednarz, Ekspert NSZZ RI „Solidarność”.

Na początku spotkania przedstawiono projekt MELS dotyczący łagodzenia emisji metanu w systemach hodowli. Prof. Barbara Amon (instytut inżynierii rolniczej i biogospodarki Leibniz, Niemcy) przedstawiła projekt MELS. Temat redukcji emisji metanu w systemach hodowli jest jednym z najważniejszych elementów wkładu rolnictwa w łagodzenie zmian klimatu. Członkowie wyrazili wysokie zainteresowanie projektem MELS z uwagi na aktualność tematu, toczącą się procedurę Parlamentu Europejskiego w sprawie strategii dotyczącej metanu oraz publikację pakietu „Gotowi na osiągnięcie celu 55 proc.” LZUBA podkreśliła znaczenie dostosowania do zmian klimatu co, oprócz łagodzenia, jest priorytetem. NFU zapytała, czy dane pochodzą z rządu czy przemysłu. CIA podkreśliła dobre przykłady pochodzące z trwającego badania dotyczącego zarządzania CH4 w systemach hodowli, wspominając o francuskim instytucie INRAE. FBZPR wyraziło frustrację wywołaną przez sposób pracy grupy roboczej i podkreśliło, że czas na przeprowadzenie wartościowych dyskusji oraz formułowanie stanowisk jest ograniczony z powodu długich prezentacji podmiotów zewnętrznych.

Kolejnym punktem posiedzenia była unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na 2030 r. Członkowie wyrazili zainteresowanie organizacją oddzielnego spotkania poświęconego prawnie wiążącym celom odbudowy przyrody, które odbędzie się 10 września. LRF podkreśliło wyzwanie związane z porzucaniem gruntów na dużą skalę w UE i wezwało do przeprowadzenia oceny skutków odnośnie propozycji Komisji Europejskiej w sprawie prawnie wiążących celów odbudowy przyrody. MTK zwróciło uwagę członków na trwające w Finlandii wyznaczanie krajowej strategii bioróżnorodności. NFU wspomniało, że krajowy cel odbudowy Zjednoczonego Królestwa wynosi 30% (do 2030 r.) w ramach nowego prawa ochrony środowiska. Kluczową rolę pełni kwestia przywrócenia gatunków w oparciu o poprzednie skuteczne przywrócenie takich gatunków jak bóbr zwyczajny czy bielik. LKÖ wyraziło żal spowodowany postępowaniem Komisji, jako że wyklucza się państwa członkowskie z procesu podejmowania decyzji. LKÖ przypomniało, że niektóre cele ustanowione przez państwa członkowskie już teraz wykraczają poza te wyznaczone przez UE. Na przykład Austria wdrożyła bardzo ambitne cele. Confagri wyraziło zaniepokojenie odnośnie dostępności do dobrej jakości danych, które mogą wspierać stabilną politykę. W przeciwnym razie strategia bioróżnorodności może zwiększyć porzucanie gruntów.

Zdaniem eksperta NSZZ RI „Solidarność” cele zawarte w unijnej Strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 są bardzo ambitne, zwłaszcza w kontekście zaproponowanego krótkiego czasu na przeprowadzenie zmian. Nie negując zasadności tego mechanizmu, mającego na celu ochronę klimatu należy podkreślić, że nie mogą zagrozić bezpieczeństwu żywnościowemu, ani też obniżyć konkurencyjności europejskiego rolnictwa chociażby przez wzrost nakładów pracy i kosztów produkcji czy wyłączenia dużych obszarów gruntów rolnych z uprawy. NSZZ RI „Solidarność” podkreśla, że realizacja przedstawionych w strategiach celów wymaga bardzo poważnych zmian w zakresie przebudowy struktury i technologii produkcji rolnej, w tym wzmocnienia sektora naukowo-badawczego na rzecz rolnictwa, kanałów transferu wiedzy i doradztwa czy informatyzacji oraz usług dla rolnictwa (maszyny, ale także badania gleb, meteorologia). Dlatego też zdaniem Związku zmiany te powinny być wdrażane stopniowo. Zwrócić też należy uwagę, że rolnictwo ma ograniczany potencjał redukcyjny ze względu na zachodzące procesy biologiczne oraz obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, a wdrażanie praktyk niskoemisyjnych jest ograniczone również ze względu na rozproszenie sektora rolnego.

Przewodniczący zaproponował przesłanie krótkiego kwestionariusza przed posiedzeniem, które odbędzie się 10 września. Grupa robocza wyraziła jednogłośne wsparcie dla tej inicjatywy.

Następnie odbyła się dyskusja odnośnie pakietu „Gotowi na osiągnięcie celu 55 proc.” (nacisk na rozporządzenie w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego, LULUCF i system handlu emisjami). Sekretariat przedstawił punkt i poinformował członków odnośnie najnowszych działań lobbingowych poprzedzających publikację pakietu „Gotowi na osiągnięcie celu 55 proc.” w dn. 14 lipca. Jako że mechanizm dostosowania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM) stanowi kluczową część pakietu, działania lobbingowe GR „Środowisko” oraz grupy zadaniowej ds. zmian klimatu skupiły się na propozycjach dotyczących systemu handlu emisjami, rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego oraz LULUCF. DBV wyraziło obawę odnośnie objęcia produkcji nawozów mechanizmem CBAM. Austriackie Stowarzyszenie Raiffeisen (ÖRV) podziękowało sekretariatowi za pracę i podkreśliło, że objęcie całego łańcucha rolno-spożywczego CBAM wzmocniłoby uczciwą konkurencję. LKÖ zapytało o możliwość wprowadzenie niezależnego filaru polityki klimatycznej w sektorach AFOLU (rolnictwo, leśnictwo i inne formy użytkowania gruntów) w ramach LULUCF. Sekretariat potwierdził w oparciu o wniosek w sprawie LULUCF, który wyciekł. CIA zapytała o harmonogram wdrożenia obliczania sekwestrowanego węgla w ramach Protokołu z Kioto, podkreśliła nadchodzącą inicjatywę uprawy sprzyjającej pochłanianiu węgla, jako obiecujące ramy i wezwała do większej jasności jeśli chodzi o środki wdrożenia w terenie. Sekretariat poinformował członków że zasady obliczania Kioto będą stosowane w pierwszym okresie zgodności do 2025 r. FNSEA poinformowała członków odnośnie najnowszych zmian, które zaszły we Francji. Kwestia neutralności klimatycznej została zawarta w prawie krajowym.

Poprzedni artykuł
Następny artykułWymagania wobec prezydencji słoweńskiej są wysokie jeżeli chodzi o rolnictwo
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj