Strona główna Nowości Nowości Decyzje Rady Ministrów dotyczace sektora rolnego

Decyzje Rady Ministrów dotyczace sektora rolnego

703
0

Decyzje Rady Ministrów

Rada Ministrów podjęła dziś dwie decyzje dotyczące sektora rolnego.
I.
Przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.
Zaproponowano zmiany w kilku obszarach objętych ustawą z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Zmiany te wynikają z doświadczeń zebranych w trakcie dotychczasowego procesu wdrażania i zarządzania PROW 2007–2013 oraz dostosowywania przepisów krajowych do zmieniających się regulacji unijnych.

Najistotniejsze zmiany w ustawie o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich dotyczą:

  1. umożliwienia dokonania podziału środków Programu w zależności od zakresu operacji realizowanych w ramach poszczególnych działań, biorąc pod uwagę m.in. tzw. nowe wyzwania;
  2. umożliwienia zwiększania przyznanej kwoty pomocy beneficjentom działania „Wdrażanie projektów współpracy” oraz działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”;
  3. ujednolicenia rozwiązań w zakresie wygaśnięcia decyzji z rozwiązaniami obowiązującymi w ramach płatności bezpośrednich;
  4. umożliwienia zwolnienia z obowiązku zwrotu środków przez beneficjentów w przypadku wystąpienia siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności, określonych w rozporządzeniach dla poszczególnych działań;
  5. zwiększenia kwoty, poniżej której nie stosuje się zmniejszeń albo wykluczeń oraz nie windykuje środków od beneficjenta;
  6. umożliwienia wykonywania przez samorząd województwa zadań w zakresie monitorowania i nadzoru realizacji lokalnej strategii rozwoju.

Zakładane zmiany służą lepszemu wykorzystaniu środków Programu i stanowią ułatwienia dla beneficjentów.

Natomiast zmiana w ustawie o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej dotyczy uchylenia przepisu stanowiącego upoważnienie do wydania rozporządzenia w sprawie współpracy w ramach PROW 2004-2006. Obowiązek tej współpracy wynika z obowiązujących przepisów, a szczegóły dotyczące zakresu i trybu tej współpracy mogą zawierać porozumienia zawierane przez właściwe jednostki.

Przepisy ustawy wejdą w życie po upływie14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

II. Przyjęto projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Nowe przepisy mają umożliwić większej liczbie rolników zwolnienie z opłat na rzecz hodowców w związku z korzystaniem przez nich z materiału ze zbioru jako materiału siewnego odmiany chronionej wyłącznym prawem (tzw. odstępstwo rolne).

Poszerzono katalog gatunków roślin uprawnych podlegających odstępstwu rolnemu. Obejmie ono: pszenicę zwyczajną, żyto, jęczmień, pszenżyto, owies, kukurydzę, rzepak, łubin żółty i wąskolistny, lucernę siewną, groch siewny, bobik, wykę siewną, pszenicę twardą, rzepik, len zwyczajny (oleisty), a także ziemniaka.

W projekcie nowelizacji zaproponowano nowe zasady korzystania z odstępstwa rolnego – bez ponoszenia opłat na rzecz hodowcy. Oznacza to, że posiadacze gruntów rolnych o powierzchni do 10 ha – będą korzystać z odstępstwa rolnego w przypadku wszystkich ww. roślin uprawnych. Posiadacze gruntów rolnych od 10 do 25 ha – będą mogli skorzystać z odstępstwa rolnego, jeśli we własnym gospodarstwie będą uprawić jedną albo kilka z ww. roślin – z wyjątkiem ziemniaka. Natomiast posiadacze gruntów rolnych o powierzchni gruntów rolnych powyżej 25 ha będą zobowiązani do wnoszenia opłat za korzystanie z materiału ze zbioru, jako materiału użytego do siewu we własnym gospodarstwie.

Wejście w życie nowych przepisów jest zaplanowane od dnia 1 lipca 2011 r.

Poprzedni artykułKomunikat Copa-Cogeca w sprawie zatrutych warzyw
Następny artykułKomunikat Copa-Cogeca dot. warzyw
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj