Strona główna Nowości Nowości Biogaz rolniczy

Biogaz rolniczy

725
0

Nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne

Agencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 29 września br. został ogłoszony w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej tekst ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1208).
Najważniejszą zmianą odnoszącą się do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biogazu rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego jest ustanowienie rozszerzonej definicji biogazu rolniczego.
Zgodnie z nową regulacją biogaz rolniczy oznacza paliwo gazowe otrzymywane w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej, z wyłączeniem gazu pozyskanego z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów. Nowe brzmienie przedmiotowej definicji w znacznym stopniu rozszerza katalog substratów możliwych do wykorzystania w biogazowni rolniczej.

Kolejną istotną zmianą jest doprecyzowanie przepisów związanych z obowiązkiem, nałożonym na sprzedawców z urzędu, zakupu energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, po średniej cenie jej sprzedaży w poprzednim roku kalendarzowym. Po wejściu w życie znowelizowanych przepisów sprzedawcy z urzędu będą zobowiązani do stosowania ww. ceny również w stosunku do przedsiębiorstw energetycznych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego (dotychczas powyższy obowiązek odnosił się do przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki).

Ponadto, ustawodawca wprowadził zwolnienie biogazowni rolniczych z ponoszenia wszelkich opłat skarbowych za czynności urzędowe związane z prowadzeniem przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego.

Przepisy znowelizowanej ustawy wejdą w życie z dniem 30 października 2011 r.

Źródło: www.arr.gov.pl

Poprzedni artykułKomunikat z posiedzenia Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w dniu 28 września 2011 roku
Następny artykułWsparcie dla przetwórstwa rolno-spożywczego
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj